Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1699

| Akt oczekujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, który staje się planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska (kod obszaru: PLH120001 2 ) oraz planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra (kod obszaru: PLB120011 3 ), w części pokrywającej się z obszarem Babiogórskiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do projektów:
1) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego,
4) planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego

- uzgodnionych z dyrektorem Babiogórskiego Parku Narodowego, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w rozdziale 11 załącznika do rozporządzenia.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN OCHRONY DLA BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO, OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY OSTOJA BABIOGÓRSKA (KOD OBSZARU: PLH120001) ORAZ OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW BABIA GÓRA (KOD OBSZARU: PLB120011) W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z OBSZAREM BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/17 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8527) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 28).
3 Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416 oraz z 2018 r. poz. 1789).