Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.142.1385

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się ostateczny środek ochronny w formie opłaty celnej dodatkowej na przywóz na polski obszar celny węglika wapnia klasyfikowanego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 2849 10 00 0.
2.
Okres stosowania opłaty celnej dodatkowej, stawkę opłaty celnej dodatkowej oraz wielkość przywozu towaru, która nie jest objęta tą opłatą, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wysokość opłaty celnej dodatkowej ustala się jako iloczyn wartości celnej towaru - określonej zgodnie z przepisami prawa celnego - oraz stawki określonej w procentach w stosunku do tej wartości.
4.
Opłaty celnej dodatkowej nie stosuje się w odniesieniu do towaru pochodzącego z krajów rozwijających się wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Przywozu, w ramach wielkości nieobjętej opłatą celną dodatkową, dokonuje się na podstawie pozwolenia.
2.
Ustala się następujące terminy ważności pozwoleń:
1)
dla pozwoleń wydawanych na pierwszy okres - do dnia 31 grudnia 2003 r.;
2)
dla pozwoleń wydawanych na drugi okres - do dnia 30 kwietnia 2004 r.
1.
Wnioski o udzielenie pozwoleń składa się w następujących terminach:
1)
od dnia 13 sierpnia 2003 r. do dnia 27 sierpnia 2003 r. - na pierwszy okres;
2)
od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 15 stycznia 2004 r. - na drugi okres.
2.
Ustala się następujące terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1:
1)
do dnia 10 września 2003 r. - na pierwszy okres;
2)
do dnia 29 stycznia 2004 r. - na drugi okres.
1.
Rozdysponowanie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową na dany okres jest dokonywane proporcjonalnie do wartości przywozu towaru, zrealizowanego przez osobę wnioskującą w okresie odniesienia równym 12 miesiącom poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia.
2.
Każda wartość zrealizowanego przywozu towaru na polski obszar celny w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem uznania za importera tradycyjnego.
1.
Rozdysponowanie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową na dany okres polega na udzieleniu pozwolenia przy zachowaniu następujących zasad:
1)
rozpatruje się kompletne, prawidłowo wypełnione wnioski złożone organowi udzielającemu pozwolenia w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
wielkości określone we wniosku nie mogą przekraczać wielkości przeznaczonej do rozdysponowania na dany okres;
3)
jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach nie przekracza wielkości przeznaczonej do rozdysponowania na dany okres, wnioski te są uwzględniane;
4)
jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza wielkość przeznaczoną do rozdysponowania na dany okres, wielkość ta jest rozdysponowywana na rzecz wnioskodawców proporcjonalnie do ich udziału w sumie wartości przywozu zrealizowanego w okresie odniesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, a wynik zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku;
5)
wielkości określone w pozwoleniu nie mogą przekraczać wielkości wnioskowanych.
2.
Osoba wnioskująca o udzielenie pozwolenia składa oświadczenie o wartości zrealizowanego przywozu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRES STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ, STAWKA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ ORAZ WIELKOŚĆ PRZYWOZU TOWARU NIEOBJĘTA TĄ OPŁATĄ

Nazwa towaruKod PCNOpłata celna dodatkowa

(w %)

Wielkość przywozu nieobjęta opłatą celną dodatkową

(w tonach)

Opłata celna dodatkowa

(w %)

Wielkość przywozu nieobjęta opłatą celną dodatkową

(w tonach)

pierwszy okres 13 sierpnia 2003 r.

- 31 grudnia 2003 r.

drugi okres 1 stycznia 2004 r.

- 30 kwietnia 2004 r.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Węglik wapnia2849 10 00 0153.375153.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

Angola

Bangladesz

Belize

Benin

Boliwia

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Chiny

Czad

Demokratyczna Republika Konga

Dominika

Dominikana

Dżibuti

Egipt

Ekwador

Fidżi Republika

Filipiny

Gambia

Ghana

Grenada

Gruzja

Gujana

Gwatemala

Gwinea

Gwinea-Bissau

Haiti

Honduras

Indie

Indonezja

Jamajka

Jordania

Kamerun

Kenia

Kirgistan

Kolumbia

Kongo

Kostaryka

Kuba

Lesotho

Madagaskar

Malawi

Malediwy

Malezja

Mali

Maroko

Mauretania

Mauritius

Mongolia

Mozambik

Myanmar (Birma)

Namibia

Niger

Nigeria

Nikaragua

Pakistan

Panama

Papua-Nowa Gwinea

Paragwaj

Peru

Republika Środkowoafrykańska

Ruanda

Salwador

Senegal

Sierra Leone

Sri Lanka

St. Vincent i Grenadyny

Suazi

Surinam

Tajlandia

Tanzania

Togo

Tunezja

Uganda

Wybrzeże Kości Słoniowej

Wyspy Salomona

Zambia

Zimbabwe

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o wartości towaru przywiezionego w okresie odniesienia
Okres odniesienia1
Lp.Numer dokumentu SADData dokumentu SADWartość towaru2
Razem - wartość towarów przywiezionych w okresie odniesienia3

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe.

............ ......................................

(data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

oraz pieczęć firmowa4)

______

1 Okres odniesienia określony w niniejszym rozporządzeniu.

2 Wartość statystyczna - pole 46 SAD (w przeliczeniu na PLN).

3 Suma wartości statystycznych z pola 46 SAD (w przeliczeniu na PLN).

4 Pieczęć firmowa, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.