Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.

Rozdział  6

Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

§  14.  [Obowiązek udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów ujętych w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii]
1.  Do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2.  Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.