[Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii] - Art. 44. - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób... - Dz.U.2021.2069 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2069 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  44.  [Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii]
1. 
W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, zwany dalej "planem", na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.
2. 
Plan obejmuje:
1)
charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
2)
wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów leczniczych podmiotu leczniczego i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie;
3)
liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i innych obiektach użyteczności publicznej;
4)
imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi;
5)
inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do sporządzenia planu.
3. 
Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej.
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 3, na pisemne żądanie wojewody, przekazują dane wskazane w ust. 7 oraz informacje niezbędne do sporządzenia planu, dotyczące w szczególności:
1)
nazwy i lokalizacji zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub obiektu użyteczności publicznej;
2)
rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeń wchodzących w skład zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub obiektu użyteczności publicznej;
3)
szacunkowej liczby osób, które mogą zostać przyjęte do leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie.
5. 
W przypadku zmiany danych lub informacji, podmioty, o których mowa w ust. 3, są zobowiązane do niezwłocznego ich przekazania wojewodzie.
6. 
Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
7. 
Listy osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4, zawierają dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
wykonywany zawód;
3)
datę urodzenia;
4)
numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
5)
płeć;
6)
adres miejsca zamieszkania.