Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1909

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "Odznaką".
§  2.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, jednostkom organizacyjnym, instytucjom i organizacjom, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki.
§  3.  Odznakę nadaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) wojewody;
3) organu jednostki samorządu terytorialnego;
4) Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
§  4. 
1.  Wniosek o nadanie Odznaki zawiera:
1) dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej,
2) nazwę i siedzibę - w przypadku jednostki organizacyjnej, instytucji i organizacji

- oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie Odznaki.

2.  Wniosek o nadanie Odznaki przedstawia się Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej na miesiąc przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia Odznaki.
3.  Wzór wniosku o nadanie Odznaki:
1) dla osób fizycznych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dla jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej, jednostce organizacyjnej, instytucji albo organizacji tylko raz.
§  6. 
1.  Odznakę stanowi medal w kształcie dwóch nałożonych na siebie pionowo kół w górnej części zakończonych figurą o kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach, o wysokości 45 mm i szerokości 39 mm, wykonany z metalu w kolorze złotym i oksydowany. Awers przedstawia zbiory i wykresy w formie przestrzennych, przenikających się wzajemnie kół o różnych proporcjach i fakturach oraz napis GUS, które tworzą logo Głównego Urzędu Statystycznego. Rewers przedstawia umieszczone w centralnym punkcie inicjały z wypukłych liter "RP". Po obrysie koła umieszczony jest napis majuskułowy wypukły: "ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ". Na stronie odwrotnej Odznaki, u góry, umieszczone jest zapięcie agrafkowe.
2.  Wzór Odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Odznakę wręcza uroczyście Prezes Głównego Urzędu Statystycznego lub - w jego imieniu - inna upoważniona osoba.
2.  Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, instytucja i organizacja, wyróżniona Odznaką, otrzymuje nadaną jej Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym nadanie Odznaki.
3.  Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie Odznaki jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  8.  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi wpiętą w lewą klapę ubioru lub na tej samej wysokości.
§  9.  Ewidencję osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji wyróżnionych Odznaką prowadzi Główny Urząd Statystyczny.
§  10.  W razie zgubienia albo zniszczenia Odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§  11.  Koszty związane z nadawaniem Odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  12.  Wnioski o nadanie odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP" złożone na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 13, i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stanowią podstawę do decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  13.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. poz. 1388).
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ODZNAKA HONOROWA

ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DYPLOM STWIERDZAJĄCY NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór