Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.333

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, zwaną dalej "odznaką".
§  2.
1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.
2. Odznaka może być nadana tylko raz.
§  3. Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
3) rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
4) organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
5) kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.
1. Wniosek o nadanie odznaki osobie fizycznej zawiera dane osobowe oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wniosek o nadanie odznaki organizacji lub instytucji zawiera nazwę, adres i siedzibę oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku o nadanie odznaki organizacji lub instytucji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Rzecznikowi Praw Dziecka nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
§  5.
1. Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim "INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI". Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem "RZECZNIK PRAW DZIECKA" przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter "RP" symbolizującym Rzeczpospolitą Polską, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa, z młodym pędem u dołu. Medal zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis-lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.
2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6.
1. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.
2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, oraz legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Odznakę nosi się po orderach i odznaczeniach państwowych na lewej stronie piersi.
4. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, według wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 2.
5. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki, dyplomu lub legitymacji stwierdzających jej nadanie, wydaje się odpłatnie wtórny egzemplarz.
§  7. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Rzecznik Praw Dziecka.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW DZIECKA OSOBIE FIZYCZNEJ

Nazwisko i imię (imiona) kandydata ........................................

Imię ojca ...............................................

Data i miejsce urodzenia ................................

Miejsce pracy – stanowisko ..............................

Uzasadnienie wniosku:
Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
pieczęć
........................................................
(miejscowość i data)(podpis wnioskodawcy)
Przewidywany termin wręczenia odznaki: .......................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW DZIECKA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

Nazwa, adres i siedziba organizacji lub instytucji ........................

...........................................................................

...........................................................................

Uzasadnienie wniosku:
Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
pieczęć
........................................................
(miejscowość i data)(podpis wnioskodawcy)
Przewidywany termin wręczenia odznaki: .......................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW DZIECKA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR DYPLOMU

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR LEGITYMACJI