Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.83.554

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za czas pobytu na froncie.

Art.  1.

Ustanawia się odznakę honorową dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych, za czas pobytu na froncie.

Art.  2.

Odznaka ta przedstawia się w postaci naszywki na rękawie z galonu srebrnego, wzoru przyjętego dla czapek oficerskich w kształcie kąta prostego z ramionami długości 3 ctm. każde.

Art.  3.

Naszywkę powyższą umieszcza się na prawym rękawie bluzy o 15 cm. poniżej ramienia, kątem do góry.

Art.  4.

Prawo do używania tej odznaki mają oficerowie (równorzędni) i szeregowi za czas pobytu na froncie w W. P. po 1 listopada 1918 r. w bezpośredniej styczności bojowej z nieprzyjacielem. Za każde 6 miesięcy pobytu na froncie otrzymuje się prawo do jednej odznaki.

Art.  5.

Równe prawo do tej odznaki mają ci wszyscy wojskowi, którzy brali udział w wojnie światowej przed 1 listopada 1918 r., walcząc:

a) w b. Legjonach Polskich,
b) w b. I. II i III Korpusach Wschodnich,
c) w b. Armji Gen. Hallera i
d) w innych formacjach polskich, uznanych przez Rzplitą.
Art.  6. 1

Prawo noszenia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za przebyty czas na froncie ustalają przynależne dowództwa pułku.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Wzór odznaki honorowej

za czas pobytu

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Art. 6 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz.U.22.67.604) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1922 r.