Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1953

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 29 września 2017 r.
o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi - rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:
Art.  1. 

12 lipca - dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. - ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Art.  2. 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.