Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.62.566

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe (M. P. Nr 66, poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), w zakresie dotyczącym inwalidów wojennych w rozumieniu art. 6 oraz inwalidów wojskowych w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobySzczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące chorobę
123
1Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatrućSłużba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych
2Pylica płucSłużba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej
3Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy) Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów), gra na instrumentach dętych
4Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczychSłużba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych
5Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowychSłużba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych
6Trwałe skutki odmrożeńSłużba w warunkach działania ujemnych temperatur
7Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny) Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)
8Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe) Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonych pozycji ciała lub narażających na często powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie
9Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania: podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe oraz na działanie drażniących substancji chemicznych
10Trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchuSłużba, w której istnieje narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy
11Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią) Służba związana z nadmiernym długotrwałym obciążeniem narządu głosu
12Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.

Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg lp. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego - wg lp. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) - wg lp. 15

Służba, w której występuje styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi
13Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:

1) nowotwory skóry;

2) nowotwory dróg moczowych;

3) nowotwory układu oddechowego.

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4

Służba, w której występuje:

1) długotrwała styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca oraz asfaltu;

2) długotrwała styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i beta-naftyloamina, benzydyna;

3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych

14Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeńSłużba wykonywana w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, w której istnieje narażenie na nagłe zmiany ciśnienia oraz działanie znacznych przyspieszeń
15Choroby zakaźne i inwazyjne (choroby pasożytnicze, odzwierzęce i tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych oraz inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergilloza), w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służbySłużba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem
16Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniamiSłużba wymagająca długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub wymuszonej
17Ostry zespół przegrzania i jego następstwaSłużba w warunkach znacznie podwyższonych temperatur
18Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:

1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD

2) psychozy reaktywne

3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości

Przeżycie wydarzenia lub sytuacji traumatycznej (oddziałującej krótko lub długotrwale), w której wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2

WYKAZ CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM POGORSZENIEM STANÓW CHOROBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobySzczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące pogorszenie stanów chorobowych w czasie trwania służby
123
1GruźlicaSłużba w warunkach trudnych, szczególnie w niekorzystnych warunkach zakwaterowania, sprzyjających zachorowaniu itp.
2Choroba reumatyczna tkanek miękkich, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba reumatyczna sercaDługotrwała służba związana z wpływem oddziaływania ujemnych warunków atmosferycznych oraz z pracą fizyczną narażającą stale na urazy mechaniczne
3Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeńDługotrwała służba w szkodliwych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój warunków atmosferycznych lub środowiska pracy
4Przewlekłe stany zapalne nerwówDługotrwała służba, w której istnieje narażenie na ujemny wpływ warunków atmosferycznych, takich jak oziębienie itp.
5Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywiania sięDługotrwała służba w warunkach nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nieregularnego trybu odżywiania się
6Przewlekłe zapalenie nerekDługotrwała służba w warunkach oziębienia ciała i działania wilgoci
7Choroba wieńcowaDługotrwała służba na odpowiedzialnych stanowiskach wymagająca napięcia nerwowego oraz nienormowanego czasu służby
8Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej) oraz wsierdzia i osierdzia w przebiegu tych choróbSłużba w warunkach długotrwałego narażenia na ujemne wpływy atmosferyczne usposabiająca do powstawania chorób infekcyjnych lub w niekorzystnych warunkach zakwaterowania
9Nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu w warunkach służby wojskowej i powikłania w jego przebiegu (wylewy do mózgu, wylewy podpajęczynówkowe) Długotrwała służba w warunkach wymagających dużego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności, nienormowanego czasu służby
10Organiczne zaburzenia psychiczneMikrourazy i zatrucia nadprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się lub zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych
11Zakrzępowo-zarostowe zapalenie naczyń - choroba BürgeraDługotrwała służba w warunkach częstego znacznego ochłodzenia atmosferycznego
12Zaburzenia nerwicowe utrwaloneDługotrwała służba w warunkach szczególnego narażenia na stres
13Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjacielaSzczególne właściwości i warunki związane z pobytem w tych miejscach
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.93.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2009 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.93.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 2009 r.