Ustalenie warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 6 kwietnia 1929 r.
w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626) zarządzam co następuje:
Dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej ustala się następujące warunki:
1)
odbycie 12-miesięcznej służby próbnej;
2)
złożenie egzaminu specjalnego, którego zakres ustalony zostanie rozkazem Ministra Spraw Wojskowych;
3)
nieprzekroczenie 28 roku życia;
4)
kwalifikacje moralne i służbowe bez zarzutu.
Okres próbnej służby odbywają oficerowie mianowani w rezerwie w charakterze oficerów rezerwy, powołanych przez Ministra Spraw Wojskowych do służby czynnej.

Próbna służba polegać ma na pełnieniu funkcyj na stanowiskach odpowiadających danym stopniom oficerów rezerwy.

Przemianowanie oficerów rezerwy Marynarki Wojennej na oficerów zawodowych Marynarki Wojennej następuje w stopniu, posiadanym w rezerwie, na podstawie wniosków nominacyjnych, przedstawionych przez Ministra Spraw Wojskowych.
Jako datę starszeństwa otrzymują przemianowani na oficerów zawodowych Marynarki Wojennej pierwszy dzień miesiąca, następującego po dniu ukończenia okresu próbnej służby i zdaniu egzaminów (§ 1), przyczem oficerowie ci zostają umieszczeni na liście starszeństwa po ostatnim oficerze zawodowym w danym stopniu i starszeństwie.

Kolejność w starszeństwie (lokata) przemianowanych zależy od porządku, w jakim oficerowie ci następują pod względem ogólnej kwalifikacji i wyników egzaminów.

Do czasu, wskazanego w art. 29 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626) oficerowie Marynarki Wojennej, mianowani w rezerwie w korpusie technicznym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 262), będą przemianowani na oficerów zawodowych w korpusie technicznym Marynarki Wojennej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.