Ustalenie stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.

Na podstawie art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 283 i z 1952 r. Nr 32, poz. 215) zarządza się, co następuje:
Dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok podatkowy 1952 ustala się:

A. Ruchome stawki podatkowe dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych w stosunku do ich podstawy opodatkowania, jak następuje:

Lp.dla gospodarstw rolnych o podstawie opodatkowania w złotychwysokość ruchomej stawki podatkowej wynosi:
1. do 900 6%
2. 901 - 1.900 7%
3. 1.901 - 2.800 8%
4. 2.801 - 3.80010%
5. 3.801 - 4.80012%
6. 4.801 - 5.70014%
7. 5.701 - 6.70016%
8. 6.701 - 7.60019%
9. 7.601 - 8.60021%
10. 8.601 - 9.60023%
11. 9.601 - 11.50027%
12.11.501 - 12.40030%
13.12.401 - 13.40034%
14.13.401 - 14.40036%
15.14.401 - 15.30038%
16.15.301 - 16.30040%
17.16.301 - 19.00044%
18.19.001 - 22.00046%
19.ponad 22.00048%

B. Stałe stawki podatku gruntowego:

1)
dla gospodarstw rolnych posiadanych przez:
a)
przedsiębiorstwa państwowe oraz pozostające pod zarządem państwowym z wyjątkiem przedsiębiorstw lasów państwowych - w wysokości 6% podstawy opodatkowania,
b)
instytucje publiczno-prawne, organizacje społeczne lub zawodowe oraz osoby prawne, których dochód zgodnie ze statutem jest obracany w całości na cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe i dobroczynne - w wysokości 8% podstawy opodatkowania,
c)
zakłady wychowawcze, działające na podstawie przepisów o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych jak również zakłady i sierocińce, utrzymywane przez stowarzyszenia i związki oraz instytucje i zakłady, jeżeli podlegają państwowemu nadzorowi i kontroli - w wysokości 8% podstawy opodatkowania,
d)
osoby fizyczne i prawne co do pozostawionych w dotychczasowym gospodarowaniu gruntów, o które pomniejszono nadane im gospodarstwa w drodze regulacji - w wysokości 8% podstawy opodatkowania przypadającej z tych gruntów,
e)
szkoły rolnicze i instytucje naukowe oraz należące do instytucji publiczno-prawnych zakłady doświadczalne co do gruntów zagospodarowanych w celach naukowych lub doświadczalnych - w wysokości 6% podstawy opodatkowania,
f)
przedsiębiorstwa lasów państwowych - w wysokości 5% podstawy opodatkowania,
g)
rolnicze zrzeszenia spółdzielcze - w wysokości 4,5% podstawy opodatkowania,
h)
rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolnicze zespoły spółdzielcze - w wysokości 3,5% podstawy opodatkowania,
i)
zespoły wypasowe owiec zorganizowane na podstawie regulaminu potwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa co do gruntów (pastwisk), które prezydia rad narodowych wydzierżawiły jako grunty będące w ich zarządzie i wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi - w wysokości 3,5% podstawy opodatkowania,
j)
zespoły uprawowe co do gruntów leżących odłogiem co najmniej od dwóch lat i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych, przydzielonych im do zagospodarowania co najmniej na okres 3 lat na podstawie umowy, zawartej przez prezydium gminnej rady narodowej - w wysokości 4,5% podstawy opodatkowania,
k)
osoby fizyczne co do gruntów stanowiących współwłasność, a użytkowanych jako hale wypasowe oraz co do gruntów wchodzących w skład tzw. gmin urbarialnych - w wysokości 8% podstawy opodatkowania,
l)
wspólnoty gromadzkie co do gruntów użytkowanych jako pastwiska - w wysokości 8% podstawy opodatkowania,
ł)
osoby fizyczne co do gruntów wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi, a leżących odłogiem co najmniej od dwóch lat i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych, przydzielonych im do zagospodarowania co najmniej na okres 3 lat na podstawie umowy, zawartej przez prezydium gminnej rady narodowej - w wysokości 8% podstawy opodatkowania,
2)
dla przychodów osiąganych przez podatników podatku gruntowego z czynności furmaństwa, wykonywanych osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny - w wysokości 6% podstawy opodatkowania, ustalonej z tych czynności.
W przypadku gdy od gospodarstwa rolnego posiadanego przez osoby wymienione w § 1 lit. B pkt 1 lit. d) i ł) wymierzono podatek według stawki niższej niż 8%, ma ona zastosowanie również do pozostawionych w dotychczasowym użytkowaniu gruntów, o które pomniejszono nadane tym osobom gospodarstwa w drodze regulacji, oraz gruntów leżących odłogiem i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych, przydzielonych tym osobom do zagospodarowania.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku gruntowego za rok podatkowy 1952.