Ustalenie przeciętnej wartości złotego za I półrocze 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.53.535

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 czerwca 1924 roku
w przedmiocie ustalenia przeciętnej wartości złotego za I-e półrocze 1924.

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) i zgodnie z § 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351) oraz w myśl §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. № 134, poz. 1112) zarządza się, co następuje:
Przeciętną wartość złotego za I-e półrocze 1924 r. ustala się na marek 1.800.000.
Suma obrotu wykazywanego w zeznaniach o obrocie zgodnie z postanowieniami ustępu 6 art. 53 ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. № 58, poz. 412) ma być podana w złotych, przyczem sumy miesięcznych obrotów przedsiębiorstw obowiązanych w myśl części pierwszej art. 56 tejże ustawy do miesięcznych wpłat, przelicza się na złote według przeciętnych wartości złotego, ustalonych za odnośny miesiąc oddzielnemi rozporządzeniami Ministra Skarbu (Monitor Polski z roku 1924 № 30, poz. 99, № 54, poz. 151, № 83, poz. 233, № 103, poz. 282).
Płatnicy nieobowiązani do miesięcznych wpłat podatku winni w składanych zeznaniach o obrocie za I-e półrocze 1924 r. wykazać obroty w złotych, przeliczając obroty markowe na złote według przeciętnej wartości oznaczonej w § 1 niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.