Ustalenie na 1946 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ i SKARBU
z dnia 16 listopada 1946 r.
o ustaleniu na 1946 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:
Wysokość sum, jakie powinny być przeznaczone przez prawno-publiczne zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej, ustala się na 1946 r. w następującej wysokości:

dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych:

w dziale przymusowym - 5%,

w dziale dobrowolnym - 3%,

dla Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu - 3%.

od sumy składek brutto zarówno bieżących, jak i zaległych, zebranych przez te zakłady w roku 1945 z tytułu ubezpieczeń od ognia.

Sumy wydatkowane na koszty akcji przeciwpożarowej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi i Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu w latach 1944 i 1945 nie mogą być potrącane z sum ustalonych na rok 1946.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.