Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.80.859

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 2001 r.
w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2002 r. i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego, w okresie od dnia 1 października 2002 r. do dnia 30 września 2003 r., wynosi 1.540 tys. ton (kwota A).
Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2002 r. i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem dopłat, w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., wynosi 104,4 tys. ton (kwota B).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.