[Obowiązki informacyjne wobec KNF] - Art. 73b. - Usługi płatnicze. - Dz.U.2022.2360 t.j. - OpenLEX

Art. 73b. - [Obowiązki informacyjne wobec KNF] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  73b.  [Obowiązki informacyjne wobec KNF]
1. 
Krajowa instytucja płatnicza, która wydaje pieniądz elektroniczny, jest obowiązana przekazywać KNF informację o:
1)
średniej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na który jest ustalana;
2)
całkowitej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wydanego przez tę instytucję, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. 
W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli pozostająca w obiegu kwota pieniądza elektronicznego przekracza kwotę określoną w art. 73a ust. 4, KNF może nałożyć na krajową instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł; przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.