Art. 6b. - [Udostępnianie informacji o opłatach za wypłatę gotówki z bankomatu] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.30 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  6b.  [Udostępnianie informacji o opłatach za wypłatę gotówki z bankomatu]

W przypadku transakcji, o których mowa w art. 6 pkt 15, podmiot świadczący usługę wypłaty gotówki przy użyciu bankomatu udostępnia osobie wypłacającej gotówkę informacje o opłatach za wypłatę gotówki, o których mowa w art. 20c i art. 23-25, przed dokonaniem wypłaty gotówki oraz po dokonaniu wypłaty gotówki. Na wniosek użytkownika informacje te przekazuje się w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.