[Nadzór KNF nad biurami usług płatniczych] - Art. 129. - Usługi płatnicze. - Dz.U.2022.2360 t.j. - OpenLEX

Art. 129. - [Nadzór KNF nad biurami usług płatniczych] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  129.  [Nadzór KNF nad biurami usług płatniczych]
1. 
Działalność w zakresie usług płatniczych prowadzona przez biura usług płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.
2. 
Celem nadzoru nad biurami usług płatniczych jest zapewnienie zgodności działalności biur usług płatniczych z przepisami ustawy oraz ochrona interesów użytkowników usług płatniczych.
3. 
Do nadzoru nad biurami usług płatniczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 100, art. 102 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 103, art. 106 ust. 1 oraz art. 112.
4. 
W ramach nadzoru KNF może wydawać biurom usług płatniczych zalecenia w zakresie:
1)
zapewnienia zgodności działalności biura z przepisami ustawy;
2)
podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów użytkowników.
5. 
W razie stwierdzenia, że biuro usług płatniczych nie wykonuje albo nieprawidłowo wykonuje obowiązek udzielenia informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1, lub przekazywania danych, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 2, nie wykonało w wyznaczonym terminie zaleceń, o których mowa w ust. 4, lub nakazu, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 5, utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 103, a także gdy działalność biura usług płatniczych jest wykonywana z naruszeniem prawa albo stwarza zagrożenie dla interesów użytkowników, KNF może zastosować środki określone w art. 105 ust. 1 pkt 1-3.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, KNF może także:
1)
nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;
2)
nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.
6a. 
KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie biura usług płatniczych, w przypadku gdy:
1)
oświadczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2, zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym;
2)
stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do prowadzenia działalności w charakterze biura usług płatniczych lub wynikających z przepisów ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych.
7. 
W przypadku niewykonania zalecenia lub nakazu, o których mowa w art. 106 ust. 1, KNF może:
1)
nałożyć kary pieniężne, o których mowa w ust. 6;
2)
wydać decyzję, o której mowa w ust. 6a.
8. 
Do nakładania kar, o których mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116.
9. 
Decyzja, o której mowa w ust. 6a, podlega natychmiastowemu wykonaniu.