Art. 1. - USA-Polska. Umowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa... - Dz.U.2015.1647 - OpenLEX

Art. 1. - USA-Polska. Umowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe. Warszawa.2014.10.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1647

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2017 r.
Artykuł  1

Definicje

1.
Dla celów niniejszej umowy oraz wszelkich załączników do niej (zwanych dalej łącznie "Umową") następujące określenia otrzymują znaczenie, jak wskazano poniżej:
a)
określenie "Stany Zjednoczone" oznacza Stany Zjednoczone Ameryki, włączając poszczególne stany, jednakże określenie to nie zawiera Terytoriów Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek odwołanie do "Stanów", jako części Stanów Zjednoczonych, obejmuje Dystrykt Kolumbii;
b)
określenie "Terytoria Stanów Zjednoczonych" oznacza Samoa Amerykańskie, Wspólnotę Marianów Północnych, Guam, Wspólnotę Puerto Rico oraz Amerykańskie Wyspy Dziewicze;
c)
określenie "IRS" oznacza Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych;
d)
określenie "Polska" oznacza Rzeczpospolitą Polską;
e)
określenie "jurysdykcja partnerska" oznacza państwo, z którym Stany Zjednoczone związane są umową wspierającą wdrożenie przepisów FATCA. Listę jurysdykcji partnerskich opublikuje IRS;
f)
określenie "właściwa władza" oznacza:
(1)
w przypadku Stanów Zjednoczonych, Sekretarza Skarbu lub upoważnioną przez niego osobę;
(2)
w przypadku Polski, Ministra Finansów lub upoważnioną przez niego osobę;
g)
określenie "instytucja finansowa" oznacza instytucję powierniczą, instytucję depozytową, podmiot inwestujący lub zakład ubezpieczeń;
h)
określenie "instytucja powiernicza" oznacza każdy podmiot, dla którego istotną część działalności gospodarczej stanowi przyjmowanie aktywów finansowych na rachunek innych osób. Uważa się, że przyjmowanie aktywów finansowych na rachunek innych osób stanowi istotną część działalności gospodarczej podmiotu, jeżeli jego przychody związane z przyjmowaniem aktywów finansowych oraz świadczeniem usług z tym związanych stanowią co najmniej 20% przychodów brutto tego podmiotu w krótszym z następujących okresów: (i) okresie trzech lat, kończącym się 31 grudnia (lub ostatniego dnia roku obrachunkowego, jeżeli nie są one tożsame), poprzedzającym rok, w którym ustalenie tego udziału jest dokonywane, albo (ii) okresie, w którym podmiot ten prowadzi działalność;
i)
określenie "instytucja depozytowa" oznacza każdy podmiot, którego przedmiotem działalności jest przyjmowanie wkładów pieniężnych w ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej;
j)
określenie "podmiot inwestujący" oznacza każdy podmiot, który prowadzi działalność (lub jest zarządzany przez podmiot prowadzący działalność) w zakresie jednej lub większej liczby następujących czynności lub operacji wykonywanych na rzecz lub w imieniu klienta:
(1)
obrót instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, derywatami lub podobnymi instrumentami), obrót walutą, instrumentami odzwierciedlającymi kurs walut, wartość indeksów giełdowych lub stóp procentowych, obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub kontraktami na wartość surowców; lub
(2)
zarządzanie indywidualnym lub zbiorowym portfelem aktywów; lub
(3)
inne formy inwestowania, zarządzania lub dysponowania środkami pieniężnymi lub niepieniężnymi w imieniu innych osób.

Postanowienia ustępu 1 litera j) powinny być interpretowane w sposób spójny z określeniami użytymi dla celów definicji "instytucji finansowej" użytej w Rekomendacjach Grupy do Spraw Działań Finansowych (Financial Action Task Force);

k)
określenie "zakład ubezpieczeń" oznacza każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń (lub podmiot dominujący zakładu ubezpieczeń) i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty;
l)
określenie "polska instytucja finansowa" oznacza: (i) każdą instytucję finansową z siedzibą w Polsce, z wyłączeniem oddziałów tej instytucji finansowej zlokalizowanych poza Polską, oraz (ii) każdy oddział instytucji finansowej niemającej siedziby w Polsce, jeżeli taki oddział zlokalizowano w Polsce;
m)
określenie "instytucja finansowa jurysdykcji partnerskiej" oznacza: (i) każdą instytucję finansową z siedzibą w jurysdykcji partnerskiej, z wyłączeniem oddziałów tej instytucji finansowej zlokalizowanych poza jurysdykcją partnerską, oraz (ii) każdy oddział instytucji finansowej, niemającej siedziby w jurysdykcji partnerskiej, jeżeli taki oddział zlokalizowano w jurysdykcji partnerskiej;
n)
określenie "raportująca instytucja finansowa" oznacza raportującą polską instytucję finansową lub raportującą amerykańską instytucję finansową, w zależności od kontekstu;
o)
określenie "raportująca polska instytucja finansowa" oznacza każdą polską instytucję finansową, która nie jest nieraportującą polską instytucją finansową;
p)
określenie "raportująca amerykańska instytucja finansowa" oznacza: (i) każdą instytucję finansową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem oddziałów tej instytucji finansowej zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi, oraz (ii) każdy oddział instytucji finansowej niemającej siedziby w Stanach Zjednoczonych, jeżeli taki oddział zlokalizowano w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że instytucja finansowa lub oddział posiada, otrzymuje lub przechowuje dochody, w stosunku do których wystąpiono o udzielenie informacji zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 litera b) Umowy;
q)
określenie "nieraportująca polska instytucja finansowa" oznacza każdą polską instytucję finansową lub inny podmiot z siedzibą w Polsce, który wskazano w Załączniku II jako nieraportującą polską instytucję finansową lub instytucję, która została uznana za współpracującą zagraniczną instytucję finansową lub za zwolnionego uprawnionego odbiorcę zgodnie z odpowiednimi przepisami Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych;
r)
określenie "wyłączona instytucja finansowa" oznacza wyłączoną zagraniczną instytucję finansową, w rozumieniu odpowiednich przepisów Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, lecz nie zawiera ono polskich instytucji finansowych lub innych instytucji finansowych jurysdykcji partnerskiej, innych niż instytucje finansowe uznane za wyłączone instytucje finansowe zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 litera b) niniejszej Umowy lub w odpowiednich postanowieniach umowy zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a jurysdykcją partnerską;
s)
określenie "rachunek finansowy" oznacza rachunek prowadzony przez instytucję finansową i dotyczy:
(1)
w przypadku instytucji finansowej, która uzyskała ten status wyłącznie ze względu na bycie podmiotem inwestującym - jakiegokolwiek udziału w kapitale lub w wierzytelnościach tej instytucji finansowej (innych niż te, które są przedmiotem obrotu na uznanych giełdach wierzytelności);
(2)
w przypadku instytucji finansowej niewymienionej w punkcie 1, jakiegokolwiek udziału w kapitale lub w wierzytelnościach tej instytucji finansowej (innych niż wierzytelności, które są przedmiotem obrotu na uznanej giełdzie papierów wartościowych), jeżeli: (i) wartość udziału w kapitale lub wierzytelnościach jest ustalana, pośrednio lub bezpośrednio, przede wszystkim poprzez odwołanie do aktywów, które mogą podlegać amerykańskiemu podatkowi, i (ii) rodzaj udziałów został ustalony tak, aby celowo uniknąć przekazywania informacji zgodnie z niniejszą Umową; oraz
(3)
jakichkolwiek pieniężnych umów ubezpieczenia oraz jakichkolwiek umów renty, zawartych lub prowadzonych przez instytucję finansową, innych niż niezwiązana z inwestowaniem, nieprzenoszalna umowa renty zawierana z osobą fizyczną, powodująca wypłatę emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zawarta w związku z rachunkiem, produktem lub umową, określonymi w Załączniku II jako wyłączone z definicji rachunku finansowego.

Bez względu na poprzednie postanowienia określenie "rachunek finansowy" nie obejmuje żadnych rachunków określonych w Załączniku II jako wyłączone z definicji rachunku finansowego. Dla celów niniejszej Umowy udziały są przedmiotem regularnego obrotu, jeżeli w stosunku do nich stale występuje znaczący wolumen obrotu, a uznana giełda papierów wartościowych oznacza giełdę, która jest oficjalnie uznawana i nadzorowana przez władze państwa, w którym się znajduje, i która ma w ujęciu rocznym znaczącą wartość akcji będących przedmiotem obrotu na niej. Dla celów niniejszego ustępu 1 litera s) udział w instytucji finansowej nie jest przedmiotem regularnego obrotu i powinien być traktowany jako rachunek finansowy, jeżeli posiadacz udziału (inny niż instytucja finansowa działająca w charakterze pośrednika) został zarejestrowany w księgach tej instytucji finansowej. Poprzednie zdanie nie będzie miało zastosowania do udziałów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 lipca 2014 r., a w odniesieniu do udziałów zarejestrowanych w księgach takiej instytucji finansowej w dniu 1 lipca 2014 r. lub po tym dniu, instytucja finansowa nie jest zobowiązania do stosowania poprzedniego zdania przed 1 stycznia 2016 r.;

t)
określenie "rachunek depozytowy" oznacza jakikolwiek rachunek prowadzony w celach komercyjnych, rachunek rozliczeniowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, terminowy lub oszczędnościowy lub rachunek, potwierdzeniem którego jest certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat zadłużeniowy lub inny podobny instrument prowadzony przez instytucję finansową w związku z wykonywaną działalnością bankową lub podobną.

Rachunek depozytowy obejmuje także kwoty przekazywane zakładowi ubezpieczeń na podstawie gwarantowanej umowy inwestycyjnej lub podobnej umowy zobowiązującej do wypłaty lub uznania odsetek;

u)
określenie "rachunek powierniczy" oznacza rachunek (inny niż umowa ubezpieczenia lub umowa renty) prowadzony na rzecz innej osoby lub podmiotu, obejmujący jakikolwiek instrument finansowy lub umowę zawartą w celach inwestycyjnych (włączając, lecz nie ograniczając się do udziałów lub akcji spółek, not, obligacji, skryptów dłużnych lub innych zaświadczeń o zadłużeniu, transakcji na walutach lub surowcach, kontraktów ubezpieczających niewypłacalność dłużnika, kontraktów zamiennych opartych o wskaźniki niefinansowe, kontraktów na sumy nominalne, umów ubezpieczenia, umów renty oraz jakiejkolwiek opcji lub instrumentu pochodnego);
v)
określenie "udział w kapitale" oznacza, w przypadku spółki osobowej będącej instytucją finansową, udział w zyskach lub kapitale spółki. W przypadku trustu, będącego instytucją finansową, udział w kapitale będzie uważany za udział posiadany przez osobę, traktowaną jako założyciel lub beneficjent całości lub części majątku trustu, lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną sprawującą pełną i efektywną kontrolę nad trustem. Szczególna osoba amerykańska będzie traktowana jako beneficjent zagranicznego trustu, jeżeli taka szczególna osoba amerykańska posiada prawo do otrzymywania pośrednio (na przykład przez pełnomocnika) lub bezpośrednio obowiązkowej wypłaty z trustu lub może otrzymywać pośrednio lub bezpośrednio wypłaty uznaniowe z trustu;
w)
określenie "umowa ubezpieczenia" oznacza umowę (inną niż umowa renty), zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego w postaci śmierci, choroby, wypadku, powstania odpowiedzialności cywilnej lub majątkowej;
x)
określenie "umowa renty" oznacza umowę, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu, ustalonym w całości lub w części poprzez odniesienie się do oczekiwanej długości życia jednej lub większej liczby osób fizycznych. Określenie to oznacza także umowę, na mocy której wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w okresie przekraczającym jeden rok, jeżeli prawo lub praktyka państwa, w którym została ona zawarta, określa ją jako umowę renty;
y)
określenie "pieniężna umowa ubezpieczenia" oznacza umowę ubezpieczenia (inną niż umowa reasekuracji zawarta pomiędzy dwoma zakładami ubezpieczeń), której wartość pieniężna jest większa niż 50 000 USD;
z)
określenie "wartość pieniężna" oznacza większą z następujących wartości: (i) kwotę świadczenia, do uzyskania której ubezpieczający jest upoważniony w momencie dokonania wykupu lub wypowiedzenia umowy (określoną bez dokonywania potrąceń z tytułu wcześniejszej rezygnacji z umowy lub związanych z udzieleniem ubezpieczonemu pożyczki przez ubezpieczyciela), (ii) kwotę, którą ubezpieczający może pożyczyć zgodnie lub w związku z umową ubezpieczenia. Bez względu na powyższe postanowienia określenie "wartość pieniężna" nie obejmuje kwoty należnej na podstawie umowy ubezpieczenia jako:
(1)
świadczenie z tytułu choroby lub uszczerbku na zdrowiu lub inne świadczenie, stanowiące odszkodowanie za stratę majątkową poniesioną na skutek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
(2)
zwrot ubezpieczonemu składek uprzednio wpłaconych zgodnie z umową ubezpieczenia (innego niż umowa ubezpieczenia na życie), związany z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia, zmniejszeniem ryzyka ubezpieczeniowego w okresie trwania umowy ubezpieczenia lub zwrot wynikający z przeszacowania kwoty składki w związku z błędem rachunkowym lub podobnym, lub
(3)
premia ubezpieczeniowa dla ubezpieczonego, naliczana poprzez odniesienie do przeszłych okresów ubezpieczenia, związanych z daną umową lub grupą ryzyka;
aa)
określenie "rachunek raportowany" oznacza amerykański rachunek raportowany lub polski rachunek raportowany, w zależności od kontekstu, w którym zostało użyte;
bb)
określenie "polski rachunek raportowany" oznacza rachunek finansowy prowadzony przez raportującą amerykańską instytucję finansową, jeżeli: (i) w przypadku rachunku depozytowego, posiadaczem jest osoba będąca polskim rezydentem, a suma odsetek wypłaconych w związku z tym rachunkiem w danym roku kalendarzowym przekracza 10 USD, lub (ii) w przypadku rachunku finansowego innego niż rachunek depozytowy - posiadaczem rachunku jest polski rezydent, włączając w to podmiot, który oświadczył, że jest polskim rezydentem dla celów podatkowych, w związku z którym to rachunkiem wypłacono lub uznano dochód pochodzący ze źródeł w Stanach Zjednoczonych, podlegający zgłoszeniu zgodnie z rozdziałem 3 podtytułu A lub rozdziałem 61 podtytułu F Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych;
cc)
określenie "amerykański rachunek raportowany" oznacza rachunek finansowy prowadzony przez raportującą polską instytucję finansową i posiadany przez jedną lub więcej szczególnych osób amerykańskich lub przez podmiot niebędący podmiotem amerykańskim, w którym jedna lub większa liczba osób kontrolujących są szczególnymi osobami amerykańskimi. Bez względu na poprzedzające postanowienie rachunek nie będzie uważany za amerykański rachunek raportowany, jeżeli rachunek taki nie został zidentyfikowany jako amerykański rachunek raportowany po przeprowadzeniu procedur sprawdzających określonych w Załączniku I;
dd)
określenie "posiadacz rachunku" oznacza osobę wymienioną lub zidentyfikowaną jako posiadacz rachunku finansowego przez instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek. Osoba, inna niż instytucja finansowa, posiadająca rachunek finansowy w imieniu lub na rzecz innej osoby jako agent, kurator, powiernik, osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, doradca inwestycyjny lub pośrednik, nie jest traktowana dla celów niniejszej Umowy jako posiadająca rachunek, natomiast uważa się, że posiadaczem rachunku jest ta inna osoba. Dla celów zdania bezpośrednio poprzedzającego, określenie "instytucja finansowa" nie obejmuje instytucji finansowych utworzonych lub zarejestrowanych na Terytoriach Stanów Zjednoczonych. W przypadku pieniężnych umów ubezpieczenia lub umów renty za posiadacza rachunku uznaje się każdą osobę uprawnioną do otrzymania jego wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta umowy. Jeżeli brak jest osoby upoważnionej do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta rachunku, za posiadacza rachunku uważa się każdą osobę wskazaną jako uprawnioną na podstawie umowy oraz każdą osobę, której przysługuje prawo do otrzymania wypłat na podstawie tej umowy. W momencie wymagalności pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty każda osoba uprawniona do wypłaty świadczenia na jej podstawie uważana jest za posiadacza rachunku;
ee)
określenie "osoba amerykańska" oznacza obywatela lub osobę przebywającą na stałe w Stanach Zjednoczonych, spółkę osobową lub kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek ze stanów oraz trust, jeżeli: (i) sąd w Stanach Zjednoczonych miałby prawo, zgodnie ze stosownymi przepisami, do wydawania poleceń lub orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem, oraz (ii) jedna lub więcej osób amerykańskich ma prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe w Stanach Zjednoczonych. Postanowienia litery ee) powinny być interpretowane zgodnie z Kodeksem Skarbowym Stanów Zjednoczonych;
ff)
określenie "szczególna osoba amerykańska" oznacza osobę amerykańską, inną niż: (i) spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem obrotu na jednym lub większej liczbie uznanych rynków papierów wartościowych; (ii) jakakolwiek spółka kapitałowa, która jest członkiem tej samej grupy stowarzyszonej, jak określenie to zdefiniowano w części 1471(e)(2) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych, co spółka opisana w punkcie (i) powyżej; (iii) Stany Zjednoczone lub jakakolwiek ich agencja lub instytucja; (iv) jakikolwiek stan Stanów Zjednoczonych lub Terytorium Stanów Zjednoczonych, ich jednostka podziału terytorialnego, agencja lub instytucja; (v) jakakolwiek organizacja zwolniona z opodatkowania zgodnie z częścią 501(a) lub indywidualny plan emerytalny, określony w części 7701(a)(37) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; (vi) jakikolwiek bank, jak zdefiniowano w części 581 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; (vii) jakikolwiek fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT), jak określenie to zdefiniowano w części 856 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; (viii) jakakolwiek regulowana spółka inwestycyjna, jak określenie to zdefiniowano w części 851 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych lub jakikolwiek podmiot zarejestrowany w Komisji Papierów Wartościowych zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 r. (15 U.S.C. 80a-64); (ix) jakikolwiek wspólny fundusz typu trust, jak określenie to zdefiniowano w części 584(a) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; (x) jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z częścią 664(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych lub określony w części 4947(a)(1) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; (xi) podmiot handlujący papierami wartościowymi, surowcami lub instrumentami pochodnymi (włączając kontrakty na sumy nominalne, kontrakty typu futures, forwards lub opcje), zarejestrowany jako podmiot prowadzący tego typu działalność zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek stanu; (xii) broker, jak określenie to zdefiniowano w części 6045(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych lub (xiii) jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z postanowieniami opisanymi w części 403(b) lub 457(g) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych;
gg)
określenie "podmiot" oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną taką jak trust;
hh)
określenie "podmiot niebędący podmiotem amerykańskim" oznacza podmiot, który nie jest osobą amerykańską;
ii)
określenie "płatność podlegająca amerykańskiemu podatkowi" oznacza jakąkolwiek płatność odsetek (włączając wszelkie dyskonta), dywidendę, czynsz, wynagrodzenie, pensję, składkę, rentę, odszkodowanie, wypłatę oraz inne stałe, roczne lub okresowe zyski, korzyści lub dochody, jeżeli taka płatność pochodzi ze źródeł amerykańskich. Bez względu na poprzednie postanowienie płatność podlegająca amerykańskiemu podatkowi nie obejmuje wypłat, które nie są traktowane jako podlegające opodatkowaniu w świetle odpowiednich regulacji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych;
jj)
podmiot jest "podmiotem powiązanym" z innym podmiotem, jeżeli jeden z nich kontroluje drugi lub obydwa pozostają pod wspólną kontrolą innego podmiotu. Do tego celu rozumie się, że kontrola oznacza posiadanie pośrednio lub bezpośrednio ponad 50 procent głosów lub udziałów w innym podmiocie. Bez względu na poprzedzające postanowienie Polska może nie uznawać podmiotu za podmiot powiązany z innym podmiotem, jeżeli obydwa nie są członkami tej samej grupy stowarzyszonej, jak określono w części 1471(e)(2) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych;
kk)
określenie "amerykański NIP" oznacza amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika;
ll)
określenie "polski NIP" oznacza polski numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
mm)
określenie "osoby kontrolujące" oznacza osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad podmiotem. W przypadku trustu określenie to oznacza założyciela, powierników, nadzorcę (jeżeli występuje), beneficjentów lub grupę beneficjentów oraz każdą inną osobę fizyczną sprawującą ostatecznie efektywną kontrolę nad trustem oraz, w przypadku umów innych niż trust, określenie to oznacza osoby pozostające w podobnej sytuacji. Określenie "osoby kontrolujące" powinno być interpretowane w sposób spójny z Rekomendacjami Grupy do Spraw Działań Finansowych (Financial Action Task Force).
2.
Jakiemukolwiek określeniu niezdefiniowanemu w niniejszej Umowie, o ile kontekst nie stanowi inaczej lub właściwe władze uzgodnią wspólnie jego znaczenie (w zakresie, w jakim pozostaje ono w zgodzie z prawem krajowym), powinno się nadawać znaczenie, jakie w tym czasie ma ono zgodnie z prawem Strony stosującej Umowę, przy czym znaczenie określenia wynikające z prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przez znaczeniem nadanym temu określeniu przez inne przepisy prawa tej Strony.