Art. 7. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  7

Ne bis in idem

1. 
Wydanie nie nastąpi, jeżeli osoba ścigana została prawomocnie skazana lub uniewinniona w Państwie wezwanym za przestępstwo, z powodu którego wnosi się o wydanie.
2. 
Wydanie nie zostanie wyłączone z tego powodu, że właściwe organy wykonujące w Państwie wezwanym postanowiły:
a)
nie wszczynać postępowania karnego przeciwko osobie ściganej za czyny, z powodu których wnosi się o wydanie, lub
b)
umorzyć postępowanie karne, które zostało wszczęte przeciwko osobie ściganej w związku z takimi czynami.