Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.906

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2017 r.

POROZUMIENIE WYKONAWCZE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wsparcia medycznego,
podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej "Stronami", działając na podstawie artykułu 35 ustęp 1 i w celu wykonania artykułów 9, 20, 30 i 31 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., zwanej dalej "Umową",

Uzgadniają, co następuje:

Artykuł  1
1.  Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są odpowiedzialne, w zakresie dozwolonym przepisami amerykańskimi, za zapewnienie niezbędnej opieki medycznej członkom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, personelowi cywilnemu oraz członkom ich rodzin, w oparciu o środki własne (integralne lub zakontraktowane). Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych poinformują Stronę polską o możliwościach i ograniczeniach ich środków medycznych.
2.  W razie konieczności zapewnienia członkom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, personelowi cywilnemu, oraz członkom ich rodzin, lub pracownikom wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż zapewniane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, polskie publiczne podmioty lecznicze udzielą wymaganych świadczeń. Koszty związane ze świadczeniami opieki zdrowotnej będą ponosić osoby otrzymujące świadczenia, bez wymogu opłaty z góry, po przedstawieniu dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
3.  Wykwalifikowany personel medyczny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych może w nagłych przypadkach udzielić każdej osobie świadczenia opieki zdrowotnej. Nagły przypadek oznacza leczenie w warunkach zagrażających życiu, zapobieganie utracie kończyn lub wzroku, lub leczenie wymagające natychmiastowego działania służącego złagodzeniu nadmiernego cierpienia.
Artykuł  2
1.  Wojskowa Inspekcja Sanitarna i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych współpracują w sprawach dotyczących zdrowia publicznego każdej ze Stron. Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ("Komendant") właściwy dla miejsca przebywania żołnierzy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest punktem kontaktowym w sprawach dotyczących niniejszego artykułu.
2.  Komendant i służby medyczne sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych są odpowiedzialne za niezwłoczne wzajemne informowanie w formie pisemnej o:
a. jakichkolwiek przypadkach rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej u ludzi lub zwierząt lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dodatnich wynikach badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
b. zdarzeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności o skażeniach biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.
3.  Komendant przedstawi listę zakażeń i chorób zakaźnych, które wymagają zgłoszenia przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, zgodnie z ustępem 2.
4.  Komendant oraz siły zbrojne Stanów Zjednoczonych sporządzą wspólnie Standardowe Procedury Operacyjne, z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego, dotyczące transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych odpadów medycznych.
Artykuł  3
1.  Niniejsze Porozumienie Wykonawcze wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Niniejsze Porozumienie Wykonawcze może być zmienione w każdym czasie w drodze pisemnego uzgodnienia między Stronami. Wszelkie zmiany będą sporządzone w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem podpisania.
3.  Niniejsze Porozumienie Wykonawcze pozostanie w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa, lub do dnia jego rozwiązania, które nastąpi po upływie sześciu miesięcy od dnia pisemnego zawiadomienia dokonanego przez którąkolwiek ze Stron.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie Wykonawcze.

SPORZĄDZONO w Warszawie, dnia 22 marca 2017 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.