Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.82.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3.
§  2. Wykaz urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, oraz towary wymienione w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską mogą być zgłaszane do procedury:
1) wywozu - w urzędach celnych wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem zakresu uprawnień poszczególnych urzędów;
2) dopuszczenia do obrotu - we wszystkich urzędach celnych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów:
1) umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 37 rozporządzenia nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999 r., str. 11);
2) pozbawionych charakteru handlowego oraz nieprzekraczających ilości określonych w załączniku III do rozporządzenia nr 1291/2000/WE z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. WE L nr 152 z 24.06.2000 r., str. 1), co do których nie jest składany wniosek o refundację wywozową.
§  4. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383, Nr 194, poz. 1630 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 248, Nr 134, poz. 1256 i Nr 184, poz. 1798).
§  5. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

- "1" - dopuszczenie do obrotu,

- "2" - tranzyt,

- "3" - skład celny,

- "4" - uszlachetnianie czynne,

- "5" - przetwarzanie pod kontrolą celną,

- "6" - odprawa czasowa,

- "7" - uszlachetnianie bierne,

- "8" - wywóz.

Lp.Izba

Urząd

Oddział

Kod

Identyfikacyjny

Izby

Urzędu

Oddziału

Procedury celneZakres wyłączeń
12345
I.Izba Celna w Białej Podlaskiej300000
1.Urząd Celny w Białej Podlaskiej301000
a.Oddział Celny w Białej Podlaskiej3010101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Małaszewiczach3010201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Kowalewie3010301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Koroszczynie3010401, 2, 3, 6, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów objętych Wspólną Polityką Rolną (WPR) oraz towarów wywożonych przez podróżnych
e.Oddział Celny w Terespolu3010501, 2, 6, 8towary przywożone i wywożone przez podróżnych
f.Oddział Celny Drogowy w Terespolu3010601, 2, 6, 8towary przywożone i wywożone przez podróżnych
g.Oddział Celny w Sławatyczach3010701, 2, 6, 8towary przywożone i wywożone przez podróżnych
2.Urząd Celny w Lublinie302000
a.Oddział Celny w Lublinie3020101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Puławach3020201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Biłgoraju3020301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Zamościu303000
a.Oddział Celny w Zamościu3030101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Hrebennem3030201, 2, 6, 8w transporcie kolejowym dotyczy towarów przywożonych i wywożonych przez podróżnych, procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym
c.Oddział Celny w Hrubieszowie3030301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Zosinie3030401, 2, 6, 8towary przywożone i wywożone przez podróżnych
e.Oddział Celny w Chełmie3030501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny w Dorohusku3030601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
g.Oddział Celny Drogowy w Dorohusku3030701, 2, 6, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów objętych WPR
h.Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim3030801, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
II.Izba Celna w Białymstoku310000
1.Urząd Celny w Białymstoku311000
a.Oddział Celny w Białymstoku3110101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy3110201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy3110301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów objętych WPR oraz towarów wywożonych przez podróżnych
d.Oddział Celny w Czeremsze3110401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e.Oddział Celny w Siemianówce3110501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny w Połowcach3110601, 2, 6, 8towary przywożone i wywożone przez podróżnych
g.Oddział Celny w Bobrownikach3110701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8procedura wywozu dotyczy towarów wywożonych przez podróżnych
2.Urząd Celny w Łomży312000
a.Oddział Celny w Łomży3120101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Suwałkach313000
a.Oddział Celny w Suwałkach3130101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Augustowie3130201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Budzisku k. Szypliszek3130301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
III.Izba Celna w Gdyni320000
1.Urząd Celny w Gdyni321000
a.Oddział Celny "Basen V" w Gdyni3210101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni3210201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni3210301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8towary przywożone i wywożone w transporcie morskim
d.Oddział Celny Pocztowy w Gdyni3210401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym
e.Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni3210501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny we Władysławowie3210601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Gdańsku322000
a.Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku3220101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku3220201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku3220301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku3220401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e.Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo3220501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim3220601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
g.Oddział Celny w Kwidzynie3220701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Słupsku323000
a.Oddział Celny w Słupsku3230101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Chojnicach3230201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Ustce3230301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IV.Izba Celna w Katowicach330000
1.Urząd Celny w Katowicach331000
a.Oddział Celny w Katowicach3310101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Tychach3310201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej3310301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice3310401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Gliwicach332000
a.Oddział Celny w Gliwicach3320101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Bytomiu3320201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Częstochowie333000
a.Oddział Celny w Częstochowie3330101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Cieszynie334000
a.Oddział Celny w Cieszynie3340101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Zebrzydowicach3340201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Raciborzu3340301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5.Urząd Celny w Bielsku-Białej335000
a.Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach3350101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Żywcu3350201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
V.Izba Celna w Krakowie350000
1.Urząd Celny w Krakowie351000
a.Oddział Celny I w Krakowie3510101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny II w Krakowie3510201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice3510301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Tarnowie3510401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Nowym Targu352000
a.Oddział Celny w Nowym Targu3520101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Andrychowie3520201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Nowym Sączu353000
a.Oddział Celny w Nowym Sączu3530101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Muszynie3530201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Kielcach354000
a.Oddział Celny w Kielcach3540101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Starachowicach3540201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Sandomierzu3540301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VI.Izba Celna w Łodzi360000
1.Urząd Celny I w Łodzi361000
a.Oddział Celny I w Łodzi3610101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Pabianicach3610201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Sieradzu3610301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny II w Łodzi362000
a.Oddział Celny II w Łodzi3620101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny III w Łodzi3620201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Kutnie3620301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim363000
a.Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim3630101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VII.Izba Celna w Olsztynie370000
1.Urząd Celny w Olsztynie371000
a.Oddział Celny w Olsztynie3710101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Korszach3710201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Bezledach3710301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów objętych WPR oraz towarów wywożonych przez podróżnych
d.Oddział Celny w Bartoszycach3710401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Elblągu372000
a.Oddział Celny w Elblągu3720101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Braniewie3720201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Gronowie3720301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
d.Oddział Celny w Iławie3720401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Ełku373000
a.Oddział Celny w Ełku3730101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Gołdapi3730201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
VIII.Izba Celna w Poznaniu390000
1.Urząd Celny w Poznaniu391000
a.Oddział Celny w Poznaniu3910101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny "MTP" w Poznaniu3910201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym
c.Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica3910301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Gądkach3910401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e.Oddział Celny w Gnieźnie3910501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Pile392000
a.Oddział Celny w Pile3920101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Lesznie393000
a.Oddział Celny w Lesznie3930101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Nowym Tomyślu3930201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Kaliszu394000
a.Oddział Celny w Kaliszu3940101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Koninie3940201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IX.Izba Celna w Przemyślu400000
1.Urząd Celny w Przemyślu401000
a.Oddział Celny w Przemyślu4010101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny Kolejowy w Przemyślu4010201, 2, 6, 8
c.Oddział Celny w Medyce4010301, 2, 6, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
d.Oddział Celny Medyka-Żurawica4010401, 2, 6, 8
e.Oddział Celny w Jarosławiu4010501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny w Korczowej4010601, 2, 6, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów objętych WPR oraz towarów wywożonych przez podróżnych
g.Oddział Celny w Werchracie4010701, 2, 6, 8
2.Urząd Celny w Rzeszowie402000
a.Oddział Celny w Rzeszowie4020101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka4020201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Leżajsku4020301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Dębicy4020401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Stalowej Woli403000
a.Oddział Celny w Stalowej Woli4030101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Mielcu4030201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Krośnie404000
a.Oddział Celny w Krośnie4040101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Sanoku4040201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Krościenku4040301, 2, 6, 8procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym oraz towarów wywożonych przez podróżnych
X.Izba Celna w Rzepinie410000
1.Urząd Celny w Zielonej Górze411000
a.Oddział Celny w Zielonej Górze4110101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Olszynie4110201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim412000
a.Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim4120101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Świecku413000
a.Oddział Celny w Świecku4130101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Rzepinie4130201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
XI.Izba Celna w Szczecinie420000
1.Urząd Celny w Szczecinie421000
a.Oddział Celny w Szczecinie4210101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie4210201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie4210301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie4210401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e.Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów4210501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f.Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim4210601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
g.Oddział Celny w Kołbaskowie4210701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
h.Oddział Celny w Świnoujściu4210801, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
i.Oddział Celny w Lubieszynie4210901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Koszalinie422000
a.Oddział Celny w Koszalinie4220101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Kołobrzegu4220201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Szczecinku4220301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Darłowie4220401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
XII.Izba Celna w Toruniu430000
1.Urząd Celny w Bydgoszczy431000
a.Oddział Celny I w Bydgoszczy4310101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny II w Bydgoszczy4310201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Inowrocławiu4310301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Toruniu432000
a.Oddział Celny w Toruniu4320101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Brodnicy4320201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny we Włocławku4320301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Grudziądzu4320401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
XIII.Izba Celna w Warszawie440000
1.Urząd Celny I w Warszawie441000
a.Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie4410101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym
b.Oddział Celny II w Warszawie4410201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny III w Warszawie4410301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny IV w Warszawie4410401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny II w Warszawie442000
a.Oddział Celny V w Warszawie4420101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny VI w Warszawie4420201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny VII w Warszawie4420301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim4420401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny III "Port Lotniczy" w Warszawie443000
a.Oddział Celny Osobowy w Warszawie4430101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny Towarowy I w Warszawie4430201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny Towarowy II w Warszawie4430301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny Towarowy III w Warszawie4430401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Radomiu444000
a.Oddział Celny w Radomiu4440101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Grójcu4440201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5.Urząd Celny w Pruszkowie445000
a.Oddział Celny I w Pruszkowie4450101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny II w Pruszkowie4450201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Błoniu4450301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d.Oddział Celny w Mszczonowie4450401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e.Oddział Celny w Płocku4450501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
6.Urząd Celny w Siedlcach446000
a.Oddział Celny w Siedlcach4460101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Garwolinie4460201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7.Urząd Celny w Ciechanowie447000
a.Oddział Celny w Ciechanowie4470101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Ostrołęce4470201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
XIV.Izba Celna we Wrocławiu450000
1.Urząd Celny we Wrocławiu451000
a.Oddział Celny I we Wrocławiu4510101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny II we Wrocławiu4510201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice4510301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2.Urząd Celny w Legnicy452000
a.Oddział Celny w Legnicy4520101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Polkowicach4520201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.Urząd Celny w Zgorzelcu453000
a.Oddział Celny w Jędrzychowicach4530101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Jeleniej Górze4530201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Żarskiej Wsi4530301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4.Urząd Celny w Wałbrzychu454000
a.Oddział Celny w Wałbrzychu4540101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Kudowie-Zdroju4540201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Międzylesiu4540301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5.Urząd Celny w Opolu455000
a.Oddział Celny w Opolu4550101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Kluczborku4550201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c.Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu4550301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
6.Urząd Celny w Nysie456000
a.Oddział Celny w Nysie4560101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b.Oddział Celny w Prudniku4560201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH UPOWAŻNIONYCH DO OBEJMOWANIA PROCEDURAMI CELNYMI TOWARÓW, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ, ORAZ TOWARÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 określenie "nie posiada uprawnień" nie dotyczy zgłaszających korzystających z procedury przewidzianej w art. 5 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999 r., str. 11).

Podane w rubryce 5 określenie "objęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru" oznacza objęcie procedurą wywozu w miejscu załadunku towaru zgodnie z art. 5 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999 r., str. 11).

Lp.Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny oddziałuZakres towarowy dla towarów obejmowanych procedurami celnymi w siedzibie urzęduRozszerzony zakres uprawnień
12345
I.IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1.Urząd Celny w Białej Podlaskiej
a.Oddział Celny w Białej Podlaskiej301010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Małaszewiczach301020wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
c.Oddział Celny w Kowalewie301030wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
d.Oddział Celny w Koroszczynie301040wszystkie towary
2.Urząd Celny w Lublinie
a.Oddział Celny w Lublinie302010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Puławach302020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Zamościu
a.Oddział Celny w Zamościu303010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Dorohusku303060wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny Drogowy w Dorohusku303070wszystkie towary
II.IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU
1.Urząd Celny w Białymstoku
a.Oddział Celny w Białymstoku311010wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy311020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy311030wszystkie towary
d.Oddział Celny w Czeremsze311040nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Łomży
a.Oddział Celny w Łomży312010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Suwałkach
a.Oddział Celny w Suwałkach313010wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
III.IZBA CELNA W GDYNI
1.Urząd Celny w Gdyni
a.Oddział Celny "Basen V" w Gdyni321010wszystkie towary
b.Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni321020wszystkie towary
c.Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni321030wszystkie towary
d.Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni321050wszystkie towary, z wyjątkiem zbóżobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Gdańsku
a.Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku322010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku322020wszystkie towary
c.Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku322030wszystkie towary
d.Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku322040wszystkie towary
e.Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim322060nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Słupsku
a.Oddział Celny w Słupsku323010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Chojnicach323020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
IV.IZBA CELNA W KATOWICACH
1.Urząd Celny w Katowicach
a.Oddział Celny w Katowicach331010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej331030wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Gliwicach
a.Oddział Celny w Gliwicach332010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Częstochowie
a.Oddział Celny w Częstochowie333010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
4.Urząd Celny w Cieszynie
a.Oddział Celny w Cieszynie334010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
5.Urząd Celny w Bielsku-Białej
a.Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach335010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
V.IZBA CELNA W KRAKOWIE
1.Urząd Celny w Krakowie
a.Oddział Celny II w Krakowie351020wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Tarnowie351040wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Nowym Targu
a.Oddział Celny w Nowym Targu352010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Nowym Sączu
a.Oddział Celny w Nowym Sączu353010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
4.Urząd Celny w Kielcach
a.Oddział Celny w Kielcach354010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Starachowicach354020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
VI.IZBA CELNA W ŁODZI
1.Urząd Celny I w Łodzi
a.Oddział Celny I w Łodzi361010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
VII.IZBA CELNA W OLSZTYNIE
1.Urząd Celny w Olsztynie
a.Oddział Celny w Olsztynie371010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Korszach371020wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny w Bezledach371030wszystkie towary
2.Urząd Celny w Elblągu
a.Oddział Celny w Elblągu372010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Braniewie372020wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny w Iławie372040wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Ełku
a.Oddział Celny w Ełku373010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
VIII.IZBA CELNA W POZNANIU
1.Urząd Celny w Poznaniu
a.Oddział Celny w Poznaniu391010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Gądkach391040wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Pile
a.Oddział Celny w Pile392010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Lesznie
a.Oddział Celny w Lesznie393010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Nowym Tomyślu393020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
4.Urząd Celny w Kaliszu
a.Oddział Celny w Kaliszu394010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
IX.IZBA CELNA W PRZEMYŚLU
1.Urząd Celny w Przemyślu
a.Oddział Celny Medyka-Żurawica401040wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Jarosławiu401050nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny w Korczowej401060wszystkie towary
2.Urząd Celny w Rzeszowie
a.Oddział Celny w Rzeszowie402010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Stalowej Woli
a.Oddział Celny w Stalowej Woli403010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
4.Urząd Celny w Krośnie
a.Oddział Celny w Krośnie404010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
X.IZBA CELNA W RZEPINIE
1.Urząd Celny w Zielonej Górze
a.Oddział Celny w Zielonej Górze411010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Olszynie411020wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim
a.Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim412010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Świecku
a.Oddział Celny w Świecku413010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
XI.IZBA CELNA W SZCZECINIE
1.Urząd Celny w Szczecinie
a.Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie421020zboża
b.Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie421030wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim421060wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
d.Oddział Celny w Kołbaskowie421070wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
e.Oddział Celny w Świnoujściu421080wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Koszalinie
a.Oddział Celny w Koszalinie422010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Kołobrzegu422020wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
c.Oddział Celny w Szczecinku422030nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
XII.IZBA CELNA W TORUNIU
1.Urząd Celny w Bydgoszczy
a.Oddział Celny II w Bydgoszczy431020wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Inowrocławiu431030nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Toruniu
a.Oddział Celny w Toruniu432010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny we Włocławku432030nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
XIII.IZBA CELNA W WARSZAWIE
1.Urząd Celny I w Warszawie
a.Oddział Celny IV w Warszawie441040nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny II w Warszawie
a.Oddział Celny VI w Warszawie442020wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny III "Port Lotniczy" w Warszawie
a.Oddział Celny Towarowy I w Warszawie443020wszystkie towary
b.Oddział Celny Towarowy III w Warszawie443040wszystkie towary
4.Urząd Celny w Radomiu
a.Oddział Celny w Radomiu444010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Grójcu444020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
5.Urząd Celny w Pruszkowie
a.Oddział Celny w Błoniu445030wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Płocku445050wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
6.Urząd Celny w Siedlcach
a.Oddział Celny w Siedlcach446010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Garwolinie446020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
7.Urząd Celny w Ciechanowie
a.Oddział Celny w Ciechanowie447010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Ostrołęce447020nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
XIV.IZBA CELNA WE WROCŁAWIU
1.Urząd Celny we Wrocławiu
a.Oddział Celny I we Wrocławiu451010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
2.Urząd Celny w Legnicy
a.Oddział Celny w Legnicy452010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
3.Urząd Celny w Zgorzelcu
a.Oddział Celny w Jędrzychowicach453010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
4.Urząd Celny w Wałbrzychu
a.Oddział Celny w Wałbrzychu454010wszystkie towaryobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
b.Oddział Celny w Kudowie-Zdroju454020wszystkie towary, z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzeniaobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
5.Urząd Celny w Opolu
a.Oddział Celny w Opolu455010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
6.Urząd Celny w Nysie
a.Oddział Celny w Nysie456010nie posiada uprawnieńobjęcie procedurą celną w miejscu załadunku towaru
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.