Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.86.471

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
w przedmiocie uregulowania obrotu sianem i zaopatrzenia armji w siano.

Na mocy ustawy z dnia 28 października 1919 r. w sprawie uzupełnienia ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. oraz celem uregulowania obrotu sianem i zaopatrzenia armji w siano podaję do ogólnej wiadomości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Kolei Państwowych co następuje:
1) Przewóz siana kolejami żelaznemi i kolejkami wązkotorowemi dokonywać się może wyłącznie za listami frachtowemi, wydanemi lub poświadczonemi przez Główny Urząd Zaopatrywania Armji lub jego delegatów.
2) Główny Urząd Zaopatrywania Armji otrzymuje prawo sekwestru i rekwizycji siana po cenie nie wyżej nad Mk. 30. (trzydzieści) za centnar metryczny siana prasowanego franco wagon stacja załadowania.
3) Główny Urząd Zaopatrywania Armji otrzymuje prawo sekwestru i rekwizycji u przedsiębiorstw i osób prywatnych pras do siana i potrzebnych do nich lokomobil.

Warszawa, dnia 14 listopada 1919 r.