Art. 2. - Uregulowanie obrotu pieniężnego. - Dz.U.1926.106.610 - OpenLEX

Art. 2. - Uregulowanie obrotu pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.106.610

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  2.

Bilety państwowe są prawnym środkiem płatniczym mającym moc umarzania zobowiązań przez zapłatą do wysokości 1.000 zł., przy uiszczaniu zaś wszelkich należności państwowych bez ograniczenia wysokości sumy. Wyjątek stanowią wypadki, w których na mocy postanowień ustawowych lub umownych zapłata ma nastąpić w inny sposób.