Uproszczone rozliczanie podwyżek opłat dodatkowych, należnych od lokatorów w myśl art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.60.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1921 r.
w przedmiocie uproszczonego rozliczania podwyżek, opłat dodatkowych, należnych od lokatorów w myśl art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.

Celem ustalenia sposobów uproszczonego rozliczania między właścicielami domów, a lokatorami podwyżek opłat dodatkowych, należnych od lokatorów w myśl art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów (Dz. U. Rz. P. z roku 1921 poz. 19) - zarządza się co następuje:
Ogólną sumę zwyżki rzeczywistych ponad normy z czerwca 1914 r. wydatków właścicieli domów na opłaty dodatkowe, określone w punkcie 1 art. 5 ustawy oblicza się na podstawie tych wydatków, poniesionych rzeczywiście za dany, okres (miesiąc, kwartał). Suma powyższa będzie pobieraną przez właścicieli domów od każdego z lokatorów w wysokości odpowiedniej, obliczonej na podstawie § 2, po upływie danego okresu, czyli z dołu, wraz z komornem za okres następny.
W celu rozłożenia ustalonej za określony przeciąg czasu ogólnej sumy zwyżki wydatków na opłaty dodatkowe pomiędzy poszczególnych lokatorów należy powyższą sumę podzielić przez ogólną sumę komornego, pobieranego od wszystkich lokatorów domu w- tym samym okresie czasu, i iloraz mnożyć przez sumę komornego, płaconą przez każdego lokatora. Otrzymane iloczyny określą sumy opłat dodatkowych, przypadające na każdego lokatora. W ogólną sumę komornego należy przytem wliczyć także kwotę, jakaby się należała tytułem komornego od pomieszczeń, zajmowanych przez właściciela domu lub przez jego zarząd.
Wykazy obliczonych na podstawie § 2 opłat dodatkowych winny być wywieszane i stale utrzymywane w bramie domu (wzór w załączeniu).

Lokatorom służy prawo sprawdzania prawidłowości rozkładu i wyliczenia przypadających na nich opłat na podstawie rachunków i innych dotyczących opłat dokumentów, będących w posiadaniu właścicieli, względnie administratorów domów, którzy są obowiązani przynajmniej raz w miesiącu w dniu, wyznaczonym przez nich na ten cel, okazywać te dowody na żądanie lokatorom.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TABLICA I

Wykaz opłat dodatkowych za (miesiąc, kwartał)
Na wodę i kanałyNa oświetlenieNa usuwanie nieczystości i wód zużytych w miejscowościach nieskanalizowanychNa usuwanie śmieciNa czyszczenie kominówNa pół wynagrodzenia dozorcyRazem
Suma wydatków rzeczywistych w 1921 r.

Suma wydatków rzeczywistych podług norm z czerwca 1914.

Ogólna suma zwyżki wydatków

TABLICA II.

Wysokość opłat dodatkowych, przypadających do uiszczenia przez poszczególnych lokatorów w stosunku do komornego.

№ mieszkaniaWysokość podstawowego komornego według norm i czerwca 1914 r.Wysokość komornego płaconego przez poszczególnych lokatorów.Przypada do uiszczenia z tytułu opłat dodatkowych
Ogółem