Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

USTAWA
z dnia 4 lutego 1921 r.
o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia państwowej gwarancji finansowej do sumy 2.000.000 funtów szterlingów dla zobowiązań, zaciągniętych przez Związek Syndykatów Rolniczych p. f. "Kooperacja Rolna".

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia państwowej gwarancji finansowej do wysokości 2.000.000 funtów szterlingów dla zobowiązań, jakie będą zaciągnięte przez Związek Syndykatów Rolniczych p. f. "Kooperacja Rolna" względem firm zagranicznych w celu sprowadzenia do Polski artykułów, służących do podniesienia produkcji rolnej, a mianowicie: nawozów sztucznych i surowców do ich wyrobu, maszyn rolniczych, nasion, paszy treściwej oraz inwentarza roboczego i zarodowego.

Art.  2.

Gwarancja powyższa obejmować może tylko te zobowiązania "Kooperacji Rolnej", które zaciągnięte będą przed dniem 1 stycznia 1922 r. a nie będą pokryte przez "Kooperację Rolną" przed dniem 15 marca 1922 r.

Art.  3.

Gwarancję powyższą Minister Skarbu może udzielić po uzyskaniu dostatecznego zabezpieczenia na rzecz Skarbu.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Aprowizacji oraz Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.