Upoważnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.77.557

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 października 1937 r.
o upoważnieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 632) w brzmieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 215) zarządzam co następuje:
Upoważniam Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania w drodze zarządzeń szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich, o ile przepisy te dotyczą art. 6 pkt 1 - 6, 8 - 10, 15 - 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 632) w brzmieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 215).
Wymienione w § 1 przepisy w zakresie bezpieczeństwa morskich statków rybackich wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Morskim Urzędem Rybackim.
Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego, wydawane na zasadzie upoważnienia niniejszego, są ogłaszane w Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.