Upoważnianie do wykonywania czynności inspekcyjnych statków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.77.507

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie upoważniania do wykonywania czynności inspekcyjnych statków

Na podstawie art. 34d ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia określają kryteria, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania czynności inspekcyjnych statku, oraz sposób ich upoważniania do wykonywania tych czynności.
Podmiot upoważniony do wykonywania czynności inspekcyjnych statku powinien:
1)
posiadać procedury w zakresie wykonywania czynności inspekcyjnych statku zgodne z wymaganiami dotyczącymi wykonywania czynności inspekcyjnych statku;
2)
dysponować odpowiednią kadrą techniczną zapewniającą wykonywanie czynności inspekcyjnych statku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami;
3)
być zarządzany i administrowany w sposób zapewniający poufność informacji dotyczących statku;
4)
posiadać wdrożony system zarządzania jakością;
5)
zapewniać możliwość archiwizacji dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań objętych upoważnieniem;
6)
zapewniać, że czynności inspekcyjne statku będą wykonywane w sposób bezstronny, w szczególności, że armatorzy:
a)
nie są z nim powiązani zależnościami rodzinnymi, osobistymi, zawodowymi lub handlowymi,
b)
nie sprawują nad nim kontroli.
Podmiot ubiegający się o upoważnienie do wykonywania czynności inspekcyjnych statku składa do właściwego organu inspekcyjnego pisemny wniosek określający zakres tego upoważnienia, do którego dołącza:
1)
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4;
2)
oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3, 5 i 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818.