[Zawieszenie wypłaty uposażenia w razie samowolnego opuszczenia jednostki] - Art. 39. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Zawieszenie wypłaty uposażenia w razie samowolnego opuszczenia jednostki] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  39.  [Zawieszenie wypłaty uposażenia w razie samowolnego opuszczenia jednostki]
1. 
Żołnierzowi, który samowolnie opuścił swoją jednostkę lub miejsce służbowe albo poza nimi pozostaje, zawiesza się wypłatę uposażenia. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną, wypłaca się żołnierzowi zawieszone uposażenie.
2. 
Za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności żołnierz traci prawo do 1/30 części uposażenia miesięcznego. Odpowiednią kwotę potrąca się przy najbliższej wypłacie uposażenia.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zawinionej przez żołnierza niemożności pełnienia obowiązków służbowych.