[Uposażenie i inne należności pieniężne w razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania] - Art. 37.... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Uposażenie i inne należności pieniężne w razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  37.  [Uposażenie i inne należności pieniężne w razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania]
1. 
Żołnierzowi, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypłatę połowy uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym.
2. 
W razie umorzenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem dyscyplinarnym żołnierz otrzymuje zawieszoną część uposażenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia, w którym uposażenie stało się wymagalne, choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej.