[Uposażenie zasadnicze i dodatki przysługujące żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową] - Art. 31c. - Uposażenie... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 31c. - [Uposażenie zasadnicze i dodatki przysługujące żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  31c.  [Uposażenie zasadnicze i dodatki przysługujące żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową]
1. 
Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje za każdy dzień trwania tej służby uposażenie zasadnicze i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Przepisy art. 31-31b stosuje się odpowiednio.
2. 
Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia tej służby dodatek za gotowość bojową, wypłacany w najbliższym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie łącznie z uposażeniem zasadniczym.
3. 
Dodatek, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje za miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz nie stawił się do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub nie pełnił jej z przyczyn nieusprawiedliwionych w pełnym wymiarze ustalonego czasu trwania.
4. 
Wysokość dodatku za gotowość bojową ustala się na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.