Art. 7. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 7. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  7.
1.
Roszczenie z tytułu uposażenia przedawnia się po upływie trzech lat od terminu płatności uposażenia.
2.
W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem jednego roku po dniu zwolnienia ze służby.
3.
Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposażenia przerywa się przez zgłoszenie tego roszczenia na piśnie organowi wojskowemu.