Art. 3. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 3. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  3.
1.
Uposażenie żołnierzy składa się:
1)
z uposażenia zasadniczego,
2)
z dodatków do uposażenia i premii.
2.
Inne należności pieniężne obejmują;
1)
nagrody i zapomogi,
2)
jednorazowe wynagrodzenie dla podoficerów powołanych do wojskowej służby zawodowej,
3)
należności w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej,
4)
należności pośmiertne,
5)
należności za podróże służbowe i przeniesienia.