Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.313 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakami", oraz stawki dodatków do uposażenia albo sposób ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności:
1) zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;
2) sposobu dokumentowania okresów służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość;
3) rodzajów dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby;
4) warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatku służbowego, dodatku motywacyjnego oraz dodatków, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby, oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania;
5) okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego.
2.  Najniższym uposażeniem w rozumieniu rozporządzenia jest uposażenie przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego strażaka, obejmujące stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i dodatek za stopień strażaka.
§  2. 
1.  Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3.  Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.
4.  Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Okresy służby, pracy i inne okresy zaliczane do okresu służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość, zalicza się na podstawie dokumentów, potwierdzających te okresy, złożonych przez strażaka w komórce właściwej do spraw kadr.
2.  Aktualizacja prawa do wzrostu uposażenia i jego wysokości, wynikająca z przebiegu służby, następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych decyzji.
§  4.  Stawki dodatku za stopień określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Strażakowi przyznaje się, ustalany kwotowo, dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Warunkami przyznawania i okolicznościami uwzględnianymi przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego są:
1) dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz stopień zdyscyplinowania przy realizacji zadań służbowych;
2) udział w ćwiczeniach i zgrupowaniach;
3) udział w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;
4) sprawność fizyczna, potwierdzona wynikami sprawdzianów;
5) inne szczególnie uzasadnione przypadki, uzasadniające przyznanie dodatku służbowego.
2.  Prawo do ustalonej wysokości dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające jego przyznanie.
3.  Dodatek służbowy przyznaje strażakowi i określa jego wysokość przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.
§  6. 
1.  Strażakowi może być przyznany na czas określony, ustalany kwotowo, dodatek motywacyjny w wysokości do 30% najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2.
2.  Dodatek motywacyjny może być przyznany za:
1) wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku;
2) szczególną dbałość o powierzone mienie;
3) posiadanie wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego wykraczającego poza wymagania określone w odrębnych przepisach dla zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, szczególnie jeśli to wykształcenie, kwalifikacje lub przeszkolenie przyczyniają się do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych;
4) wykonywanie zadań ratowniczych oraz pomocy humanitarnej poza granicą państwa;
5) wykonywanie czynności kontrolnych w podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
6) szkolenie i opiekę nad psem wykorzystywanym w grupach specjalistycznych;
7) udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;
8) prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
9) prowadzenie szkoleń dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
3.  Okolicznościami uwzględnianymi przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego są czas i zakres wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.
4.  Prawo do ustalonej wysokości dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca okresu, na który został przyznany.
5.  Dodatek motywacyjny przyznaje strażakowi i określa jego wysokość przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.
§  7. 
1.  Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
2.  Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje strażakowi za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, w wysokości:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 5%,
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 10%,
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 15%,
4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 20%

- godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

3.  Czas służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości liczy się w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny.
4.  Godzinową stawkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy ustala się w wysokości 1/170 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy wynikającego z wielokrotności kwoty bazowej pomniejszonego o 1/12 równowartości nagrody rocznej.
5.  Za czas pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z jednostki, aż do zakończenia działań na terenie akcji.
6.  Wykaz czynności i prac oraz stopnie ich szkodliwości, uzasadniające przyznanie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
7.  Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyznaje i oblicza kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, biorąc pod uwagę wyniki dokonywanych pomiarów.
§  8.  Dodatki do uposażenia, z wyjątkiem dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są ustalane w stawkach miesięcznych.
§  9. 
1.  Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2008 r.
2.  Strażacy, którzy otrzymywali dodatek kontrolerski na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do dodatku kontrolerskiego w przyznanej wysokości.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1189 oraz z 2007 r. poz. 531).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.Grupa uposażenia zasadniczegoMnożnik kwoty bazowej
123
1205,670
2194,940
3183,550
4173,130
5162,730
6152,410
7142,200
8132,080
9122,020
10111,950
11101,890
1291,830
1381,820
1471,790
1561,770
1651,760
1741,740
1831,671
1921,600
2011,422

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.Nazwa stanowiska służbowegoGrupa uposażenia zasadniczego
123
1Komendant Główny PSP20
2Zastępca Komendanta Głównego PSP19
3Dyrektor biura17
4Zastępca dyrektora biura16
5Główny księgowy16
6Doradca Komendanta16
7Główny specjalista15
8Naczelnik wydziału15
9Koordynator ratownictwa medycznego służby15
10Radca prawny15
11Kapelan krajowy14
12Zastępca naczelnika wydziału13
13Dyżurny operacyjny kraju13
14Kierownik sekcji13
15Starszy specjalista12
16Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju12
17Specjalista10
18Starszy inspektor sztabowy9
19Starszy inspektor8
20Inspektor7
21Starszy operator sprzętu7
22Starszy ratownik - kierowca5
23Starszy technik5
24Ratownik - kierowca4
25Technik4
26Młodszy technik2
27Młodszy ratownik - kierowca2
28Stażysta1

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ, SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ INSTYTUCIE BADAWCZYM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.Nazwa stanowiska służbowegoGrupa uposażenia zasadniczego
Jednostka organizacyjna PSP
SGSPIBCMPCSSASP
12345678
1Rektor - Komendant19
2Dyrektor1816
3Komendant171717
4Prorektor18
5Kanclerz17
6Dziekan17
7Zastępca dyrektora16
8Zastępca komendanta161616
9Prodziekan16
10Kierownik katedry16
11Profesor zwyczajny16
12Profesor nadzwyczajny15
13Kierownik zakładu1414
14Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia1414
15Główny księgowy131313
16Główny specjalista13131313
17Naczelnik wydziału13131313
18Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej13131313
19Koordynator ratownictwa medycznego służby12121212
20Kierownik działu14111111
21Dowódca pododdziałów szkolnych13
22Kierownik laboratorium12
23Oficer dyżurny121212
24Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej12121212
25Adiunkt1212
26Zastępca kierownika działu12
27Zastępca naczelnika wydziału121212
28Kierownik zespołu przedmiotowego1212
29Dowódca kompanii szkolnej12121212
30Starszy wykładowca12121212
31Kierownik pracowni11
32Zastępca dowódcy kompanii szkolnej111111
33Wykładowca11111111
34Starszy specjalista1010101010
35Dowódca zmiany10101010
36Kierownik referatu10
37Zastępca dowódcy zmiany9999
38Asystent9
39Lektor9
40Specjalista99999
41Specjalista ratownictwa medycznego służby9999
42Starszy instruktor9999
43Młodszy specjalista88888
44Młodszy wykładowca888
45Starszy inspektor sztabowy8888
46Dowódca sekcji8888
47Instruktor8888
48Instruktor ratownictwa medycznego służby8888
49Starszy inspektor77777
50Dowódca zastępu7777
51Starszy operator sprzętu specjalnego7777
52Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania6666
53Inspektor6666
54Starszy ratownik specjalista6666
55Starszy operator sprzętu6666
56Młodszy instruktor5555
57Młodszy inspektor5555
58Operator sprzętu specjalnego5555
59Ratownik specjalista5555
60Dyspozytor4444
61Starszy ratownik4444
62Starszy ratownik medyczny służby4444
63Starszy ratownik - kierowca4444
64Starszy technik444444
65Ratownik medyczny służby3333
66Ratownik - kierowca33333
67Technik33333
68Ratownik3333
69Młodszy ratownik2222
70Młodszy ratownik - kierowca2222
71Młodszy technik22222
72Stażysta1111

Użyte skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

SGSP - Szkołę Główną Służby Pożarniczej,

SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa.

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.Nazwa stanowiska służbowegoGrupa uposażenia zasadniczego
123
1Komendant wojewódzki PSP18
2Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP17
3Naczelnik wydziału14
4Główny księgowy14
5Naczelnik ośrodka szkolenia14
6Główny specjalista13
7Koordynator ratownictwa medycznego służby13
8Radca prawny13
9Zastępca naczelnika wydziału12
10Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia12
11Kierownik sekcji12
12Dyżurny operacyjny (w KW I kat.)11
13Oficer operacyjny11
14Starszy wykładowca11
15Starszy specjalista11
16Dyżurny operacyjny (w KW II kat.)10
17Kapelan wojewódzki10
18Wykładowca10
19Specjalista9
20Starszy instruktor9
21Zastępca dyżurnego operacyjnego9
22Instruktor8
23Młodszy specjalista8
24Starszy inspektor sztabowy8
25Pomocnik dyżurnego operacyjnego7
26Starszy inspektor7
27Starszy operator sprzętu specjalnego7
28Inspektor6
29Starszy operator sprzętu6
30Młodszy instruktor5
31Młodszy inspektor5
32Operator sprzętu specjalnego5
33Starszy ratownik - kierowca4
34Starszy technik4
35Ratownik - kierowca3
36Technik3
37Młodszy ratownik - kierowca2
38Młodszy technik2
39Stażysta1

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

KW I kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii.

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.Nazwa stanowiska służbowegoGrupa uposażenia zasadniczego
123
1Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.)17
2Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.)16
3Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.)16
4Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.)15
5Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.)15
6Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.)14
7Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej13
8Naczelnik wydziału (w KP I kat.)13
9Główny księgowy (w KP I kat.)13
10Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.)13
11Naczelnik wydziału (w KP II kat.)12
12Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.)12
13Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej12
14Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.)11
15Główny księgowy (w KP II, III, IV i V kat.)11
16Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.)11
17Zastępca naczelnika wydziału (w KP II, III, IV i V kat.)10
18Kierownik sekcji10
19Oficer operacyjny (w KP I i II kat.)10
20Starszy specjalista10
21Dowódca zmiany10
22Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.)10
23Zastępca dowódcy zmiany9
24Specjalista9
25Specjalista ratownictwa medycznego służby9
26Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.)9
27Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.)9
28Młodszy specjalista8
29Dowódca sekcji8
30Starszy inspektor sztabowy8
31Starszy dyżurny stanowiska kierowania8
32Starszy inspektor7
33Starszy ratownik specjalista7
34Dowódca zastępu7
35Starszy operator sprzętu specjalnego7
36Dyżurny stanowiska kierowania7
37Instruktor ratownictwa medycznego służby7
38Inspektor6
39Starszy operator sprzętu6
40Operator sprzętu specjalnego5
41Ratownik specjalista5
42Młodszy inspektor5
43Dyspozytor4
44Starszy technik4
45Starszy ratownik medyczny służby4
46Starszy ratownik4
47Starszy ratownik - kierowca4
48Młodszy ratownik specjalista4
49Ratownik medyczny służby3
50Ratownik3
51Ratownik - kierowca3
52Technik3
53Młodszy ratownik2
54Młodszy ratownik - kierowca2
55Młodszy technik2
56Stażysta1

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

KP I kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii.

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

5.1. 

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.Stanowisko i szczebel organizacyjnyGrupa uposażenia zasadniczego
I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1Główny specjalista15
2Starszy specjalista13
3Specjalista11
4Młodszy specjalista9
II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1Główny specjalista13
2Starszy specjalista11
3Specjalista10
4Młodszy specjalista8

5.2. 

Wojskowe straże pożarne

Lp.StanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1Dowódca wojskowej straży pożarnej10
2Dowódca zastępu7
3Starszy ratownik - kierowca4
4Technik3
5Ratownik - kierowca3
6Ratownik3
7Młodszy ratownik - kierowca2
8Młodszy ratownik2

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA STAWEK DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ STRAŻAKA STOPIEŃ

Lp.StopieńKwota dodatku miesięcznego w złotych
1Generał brygadier1772
2Nadbrygadier1622
3Starszy brygadier1472
4Brygadier1452
5Młodszy brygadier1432
6Starszy kapitan1412
7Kapitan1392
8Młodszy kapitan1372
9Aspirant sztabowy1317
10Starszy aspirant1297
11Aspirant1277
12Młodszy aspirant1257
13Starszy ogniomistrz1202
14Ogniomistrz1182
15Młodszy ogniomistrz1162
16Starszy sekcyjny1142
17Sekcyjny1122
18Starszy strażak1082
19Strażak1072

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC ORAZ STOPNIE ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1.  Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;
2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;
3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;
5) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;
6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną;
7) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.
2.  Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na hałas;
2) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;
3) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;
5) przy usuwaniu i wywozie nieczystości;
6) w warunkach narażenia na wibrację miejscową;
7) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.
3.  Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
2) przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów wybuchowych;
3) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V;
4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.
4.  Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia;
2) pod ziemią i wodą;
3) w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz zwłokami;
4) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;
5) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu, jeśli zostanie to stwierdzone przez instytut medycyny pracy;
6) bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.
5.  Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.