Rozdział 4 - Robotnicy. - Uposażenie pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

Rozdział  IV

Robotnicy.

§  16.
1.
Robotnicy wynagradzani są według czasowo-premiowego systemu płac. Stawki płac godzinowych określają tabele płac godzinowych stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
O zastosowaniu jednej z trzech tabel płac w danym instytucie decyduje właściwy minister, z tym że tabelę "A" stosuje się wyłącznie w instytutach technicznych. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych robót właściwy minister może za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac zastosować tabelę "A" także w innym instytucie aniżeli techniczny, jeżeli instytut ten posiada dział techniczny.
3. 8
(skreślony).
4. 9
(skreślony).
5.
Brygadziści kierujący pracą co najmniej trzech robotników otrzymują dodatek w wysokości do 20% płacy zasadniczej.
6.
Właściwi ministrowie ustalą na podstawie ramowych wytycznych Komitetu Pracy i Płac taryfikatory kwalifikacyjne robotników.
8 § 16 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1970 r. (Dz.U.70.30.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
9 § 16 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1970 r. (Dz.U.70.30.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.