Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Uposażenie pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

Rozdział  I

Przepisy ogólne.

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o ustawie bez bliższego określenia - oznacza to ustawę z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60),
2)
o "stopniu naukowym" oraz "tytule naukowym" - oznacza to stopnie i tytuły naukowe określone w art. 77, 94, 144 ust. 2 i 3 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz w art. 30 i 31 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60).
§  2.
1.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pracowników instytutów naukowo-badawczych tworzonych na podstawie ustawy, zwanych dalej "instytutami".
2.
Właściwy minister w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może zastosować przepisy rozporządzenia do instytucji o charakterze naukowo-badawczym tworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
3. 1
Przepisy rozporządzenia w zakresie tworzenia i podziału funduszu premiowego oraz funduszu nagród mają zastosowanie do wszystkich jednostek badawczych.
4. 2
Decyzje o zastosowaniu przepisu ust. 3 do placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, w których pracownicy wynagradzani są według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225), podejmuje Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.
1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1970 r. (Dz.U.70.30.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
2 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1970 r. (Dz.U.70.30.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.