§ 9. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych. - Dz.U.1956.41.193 - OpenLEX

§ 9. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.41.193

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  9.
Tracą moc obowiązującą - w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem - przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 82 z późniejszymi zmianami).