Art. 16. - Uposażenie państwowych pracowników nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.20.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
Art.  16.
1.
Dekret niniejszy nie dotyczy:
a)
kontraktowych pracowników nauki, jednakże przepis art. 10 stosuje się również do wynagrodzeń, wypłacanych tym pracownikom,
b)
osób pobierających uposażenie według przepisów dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 371),
c)
pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, których wysokość uposażenia ustala Minister Spraw Zagranicznych.
2.
Dekret niniejszy nie narusza przepisów art. 7 ust. 5 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 379).