Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.38.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 marca 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Aprowizacji w przedmiocie uposażenia kierowników (czek) i nauczycieli (ek) publicznych ludowych szkół rolniczych oraz ustanowienia opłat uczniów i uczenie publicznych ludowych szkół rolniczych za koszty utrzymania w internatach szkolnych.

Na zasadzie art. 20 ustawy z dn. 9 lipca 1920 r. o ludowych szkołach rolniczych (Dz. Ust. z r. 1920 № 62 poz. 398) i w wykonaniu punktu 3 art. 6 oraz art. 10 tejże ustawy, zarządza się co następuje:
§  1. Kierownicy (czki) i nauczyciele (ki) publicznych ludowych szkół rolniczych pobierać będą uposażenie z funduszów państwowych, według norm, przepisanych dla dyrektorów i nauczycieli państwowych seminarjów nauczycielskich w ustawie z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących" seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów szkół (Dz. Ust. z r. 1920 № 65 poz. 433), i w rozporządzeniu Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 25 października 1920 r. w celu wykonania ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów (Dz. Ust. z r. 1920 № 103 poz. 688) - z tą zmianą, że art. 4 wyżej wymienionej ustawy nie ma zastosowania do kierowników (czek) i nauczycieli (ek) publicznych ludowych szkół rolniczych.
§  2. Powiatowe związki komunalne i izby rolnicze, jako właściciele publicznych ludowych szkół rolniczych, otrzymywać będą kwoty, potrzebne na opłacenie wynagrodzenia służbowego kierowników (czek) i nauczycieli (ek) tych szkół, w ratach kwartalnych z góry, z właściwych kas skarbowych na podstawie asygnat Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Płace zasadnicze, dodatki drożyźniane, dodatki za trzechlecia i za studja wyższe wypłacane być mają kierownikom (czkom) i nauczycielom (kom) w ratach miesięcznych z góry, wszelkie zaś inne ewentualne dodatki pieniężne w ratach kwartalnych z dołu.

W tym celu winni właściciele szkół przedstawiać do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, najdalej z końcem drugiego miesiąca każdego kwartału, listy płacy kierowników (czek) i nauczycieli (ek) na przeciąg następnego kwartału, oraz obliczenia należnych im ewentualnie dodatków pieniężnych za dwa pierwsze miesiące bieżącego kwartału i za trzeci miesiąc ubiegłego kwartału, zaświadczone przez właściwe Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwo zaś Rolnictwa i Dóbr Państwowych, po sprawdzeniu tych list, zarządzi wypłatę należności.

§  3. 1 (uchylony).
§  4. Uczniowie i uczenice publicznych ludowych szkół rolniczych płacić będą w roku szkolnym 1920/21 na pokrycie kosztów mieszkania i całkowitego utrzymania w internatach szkolnych 3850 mk. gotówką oraz dostarczą następujących produktów żywnościowych w naturze: żyta 200 kg., pszenicy 50 kg., jęczmienia, gryki, lub prosa 100 kg. i tłuszczów 18 kg.

Opłaty powyższe wniesione być mają w dwóch ratach, z których pierwsza płatną jest z przyjęciem ucznia lub uczenicy do szkoły, druga w połowie roku szkolnego.

W poszczególnych wypadkach kierownik (czka) szkoły może zamienić wyżej wymienioną opłatę, w naturze na opłatę, w gotówce, której wysokość należy obliczyć według miejscowych cen rynkowych.

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 3 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 stycznia 1936 r. o dodatkach w naturze dla nauczycieli państwowych ludowych szkół rolniczych (Dz.U.36.9.89) z dniem 1 lutego 1934 r.