Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.110.1260

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) zarządza się, co następuje:
§  1. Członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", otrzymują uposażenie miesięczne w wysokości:
1) członkowie rzeczywiści - 82% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej dla profesora placówki naukowej Akademii,
2) członkowie korespondenci - 61% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej dla profesora placówki naukowej Akademii.
§  2. Uposażenie przysługuje od dnia następującego po dniu wyboru.
§  3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 130, poz. 858).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do uposażeń należnych od dnia 1 stycznia 1999 r.