Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.463

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w sprawie unieważnienia zarządzeń b. władz okupacyjnych niemieckich w przedmiocie uprawnień górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

Art.  1.

Zarządzenie b. władz okupacyjnych niemieckich na obszarze b. Królestwa Kongresowego w przedmiocie przyznania osobom prywatnym uprawnień górniczych na tym obszarze uznaje się w stosunku do tych osób za nieważne. Uprawnienia te na mocy niniejszej ustawy przechodzą na rzecz Skarbu.

Art.  2.

Nadania górnicze, przyznane przez b. władze okupacyjne niemieckie na podstawie odkryć, dokonanych i stwierdzonych przed dniem 1 sierpnia 1914 r., mogą być zachowane przez strony interesowane pod warunkiem potwierdzenia tych nadań przez władze Rzeczypospolitej. W tym celu właściwe akta powinny być w terminie 3-miesięcznym od ogłoszenia niniejszej ustawy złożone miejscowemu urzędowi górniczemu.

Art.  3.

Władza górnicza w miarę uznania może nadanie, wskazane w art. 2, poddać postępowaniu, przewidzianemu w art. 479-495 ustawy górniczej (Zb. Pr. ces. ros. t. VII wyd. 1912) lub nadanie to potwierdzić na podstawie postępowania, przeprowadzonego przez władze niemieckie.

Art.  4.

O ile nadanie, wskazane w art. 2, nie będzie w terminie przepisanym zgłoszone w urzędzie górniczym, właściciel nadania traci wszelkie z niem związane uprawnienie na rzecz Skarbu w myśl art. 1.

Art.  5.

Wszelkiego rodzaju umowy w przedmiocie odstąpienia lub wydzierżawienia nadań górniczych, wymienionych w art. 1 i 4, są nieważne.

Art.  6.

Objęcie przez władze rządowe terenów i urządzeń związanych z nadaniami górniczemi, przechodzącemi w myśl niniejszej ustawy na rzecz Skarbu, następuje z rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu.

Z chwilą objęcia tych terenów i urządzeń przez władze rządowe, odszkodowanie właścicieli gruntów, zajętych lub zajmowanych na cele eksploatacji górniczej tych nadań według norm, przewidzianych w art. 496-514 ustawy górniczej (Zb. Pr. ces. ros. t. VII wyd. 1912), jakoteż osób, tracących uprawnienia górnicze w myśl art. 1 i 4, za inwestycje i urządzenia, przechodzące na rzecz władz górniczych - jest obowiązkiem Skarbu.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  8.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.