Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1113

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje, wzory, normy należności umundurowania oraz sposób jego noszenia,
2) normy ubrania typu cywilnego,
3) rodzaje, wzory oznak oraz sposób ich noszenia,
4) sposób realizacji norm należności umundurowania oraz przypadki i sposób ich pomniejszania lub powiększania,
5) rodzaje umundurowania lub przedmioty umundurowania wydane w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego,
6) sposób ustalania i obliczania równowartości wydanego umundurowania, które podlega zwrotowi,
7) warunki noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy zwolnionych ze służby,
8) okres używalności przedmiotów umundurowania podlegających zwrotowi w przypadku zwolnienia ze służby

- funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "funkcjonariuszami".

Rozdział  2

Rodzaje, wzory, normy należności umundurowania i normy ubrania typu cywilnego

§  2.  Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubiorów:
1) galowego;
2) wyjściowego;
3) służbowo-polowego;
4) reprezentacyjnego;
5) specjalnego.
§  3. 
1.  Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru galowego są:
1) beret;
2) czapka futrzana;
3) mundur;
4) koszula koloru białego z długimi rękawami;
5) sznur galowy;
6) płaszcz sukienny;
7) płaszcz letni;
8) obuwie koloru czarnego;
9) oznaki.
2.  Wzory ubioru galowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru wyjściowego są:
1) beret;
2) czapka futrzana;
3) mundur;
4) koszula koloru białego z długimi rękawami;
5) koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami;
6) kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką;
7) kurtka ochronna z membraną paroprzepuszczalną;
8) obuwie koloru czarnego;
9) oznaki.
2.  Wzory ubioru wyjściowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru służbowo-polowego są:
1) czapka polowa;
2) czapka zimowa;
3) mundur polowy;
4) koszulobluza polowa;
5) ubranie ochronne;
6) ocieplacz ubrania ochronnego;
7) koszulka z krótkimi rękawami;
8) pas;
9) obuwie koloru czarnego letnie lub zimowe;
10) oznaki.
2.  Wzory ubioru służbowo-polowego są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru reprezentacyjnego są:
1) beret;
2) czapka futrzana;
3) mundur;
4) koszula koloru białego z długimi rękawami;
5) sznur galowy;
6) płaszcz sukienny;
7) pas skórzany koloru czarnego z koalicyjką lub bez;
8) obuwie koloru czarnego;
9) oznaki.
2.  Wzory ubioru reprezentacyjnego są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru specjalnego są:
1) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego:
a) czapka pirotechnika,
b) czapka zimowa pirotechnika,
c) kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnej,
d) kurtka ochronna pirotechnika,
e) pas pirotechnika,
f) obuwie koloru czarnego,
g) oznaki;
2) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju:
a) czapka,
b) czapka zimowa,
c) kominiarka z tkaniny trudnopalnej,
d) kombinezon 2-częściowy (z możliwością nadruku kamuflażowego),
e) kombinezon z tkaniny trudnopalnej,
f) ubranie ochronne,
g) obuwie,
h) oznaki;
3) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych, grupach wsparcia oraz jako instruktor szkolenia:
a) czapka,
b) czapka zimowa,
c) kominiarka,
d) kombinezon ćwiczebny 2-częściowy,
e) ubranie ochronne,
f) obuwie,
g) oznaki;
4) ubiór funkcjonariusza obsługującego warsztaty remontowe i magazyny:
a) czapka robocza,
b) czapka robocza zimowa,
c) bluza kombinezonu roboczego,
d) spodnie kombinezonu roboczego,
e) kurtka zimowa robocza z podpinką,
f) obuwie robocze.
2.  Wzory ubioru specjalnego są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Nakryciami głowy z wizerunkiem orła są:
1) beret;
2) czapka polowa;
3) czapka futrzana;
4) czapka zimowa;
5) czapka pirotechnika.
2.  Wzory nakryć głowy z wizerunkiem orła są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Do ubioru galowego i wyjściowego funkcjonariusze-kobiety zamiast obuwia typu męskiego koloru czarnego otrzymują obuwie damskie koloru czarnego - czółenka i kozaki.
2.  Wzory obuwia są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  10.  Funkcjonariusze-kobiety mogą nosić jako element umundurowania zarówno spodnie, jak i spódnice.
§  11. 
1.  Funkcjonariusze otrzymują przedmioty umundurowania zgodnie z normami zawartymi w zestawach.
2.  Normy należności umundurowania oraz normy ubrania typu cywilnego są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  Przedmioty umundurowania wydaje się stosownie do okresów używalności.
2.  Normę należności umundurowania pomniejsza się w przypadku:
1) nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, o ile suma dni nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku zaopatrzeniowego;
2) zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych.
3.  Pomniejszenie następuje przez przedłużenie okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania urlopu lub zawieszenia, liczony w pełnych miesiącach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków, o których mowa w ust. 2.
4.  Normę należności umundurowania powiększa się w przypadku:
1) mianowania na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa, zastępcy Komendanta Służby Ochrony Państwa;
2) mianowania na stopień generała brygady albo generała dywizji Służby Ochrony Państwa.
5.  Wykaz przedmiotów umundurowania, o które powiększa się normę umundurowania w przypadkach, o których mowa w ust. 4, stanowi zestaw norm należności nr 2 określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  13.  Równowartość wydanych przedmiotów umundurowania jest ustalana jednostkowo dla każdego przedmiotu umundurowania, które podlegają zwrotowi na podstawie przypisanego mu okresu używalności, jego wartości ewidencyjnej i okresu użytkowania przez funkcjonariusza i wyliczana, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

R = (O - U) x W : O

gdzie:

R - oznacza równowartość danego przedmiotu umundurowania,

O - oznacza okres używalności danego przedmiotu umundurowania w miesiącach,

U - oznacza okres użytkowania danego przedmiotu umundurowania przez funkcjonariusza w miesiącach,

W - oznacza wartość ewidencyjną danego przedmiotu umundurowania.

§  14. 
1.  Pierwsze wydanie przedmiotów umundurowania określonego w zestawie nr 1 norm należności określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia następuje w naturze, a w następnym roku zaopatrzeniowym funkcjonariusz otrzymuje za nie równoważnik pieniężny.
2.  W przypadku braku danego przedmiotu wydawanego jako pierwsze wydanie i wchodzącego w skład zestawu nr 1 norm należności wypłaca się równoważnik pieniężny.
3.  Wydanie przedmiotów umundurowania określonych w zestawach nr 2-9 następuje w naturze.
§  15. 
1.  Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2.  Okres używalności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wydanych funkcjonariuszowi z dniem mianowania do służby w Służbie Ochrony Państwa skraca się albo wydłuża odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku zaopatrzeniowego, w którym powstaje uprawnienie do otrzymania następnego przedmiotu.

Rozdział  3

Sposób noszenia umundurowania

§  16.  Poszczególne przedmioty umundurowania nosi się:
1) beret z oznakami stopni - lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła znajdował się na środku czoła ponad linią brwi; prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby opadała ona na ucho lekko przychylona w kierunku prawego ucha;
2) czapkę polową, czapkę zimową i czapkę pirotechnika z wizerunkiem orła i bez oznak stopni - nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;
3) czapkę i czapkę roboczą bez wizerunku orła i oznak stopni - nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;
4) czapkę futrzaną - nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi; przy dokuczliwym wietrze lub silnym mrozie można nosić czapkę futrzaną z opuszczonymi klapami zawiązanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy;
5) koszulę koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami - ze spodniami lub spódnicą, w zależności od potrzeb - z krawatem;
6) koszulę koloru białego z długimi rękawami - pod kurtką munduru wyjściowego i letniego, z krawatem;
7) kurtkę munduru wyjściowego lub letniego dopasowuje się tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;
8) kurtkę munduru reprezentacyjnego dopasowuje się tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;
9) spodnie munduru wyjściowego i letniego powinny z tyłu sięgać krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa;
10) spodnie munduru reprezentacyjnego są schowane w buty oficerskie;
11) płaszcz sukienny w składzie ubioru galowego i reprezentacyjnego nosi się tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła (w zależności od wzrostu) 420-520 mm; rękawy płaszcza powinny być na tyle długie, żeby zakrywały rękawy kurtki, jednak przy opuszczonej ręce nie powinny sięgać dalej niż do nasady kciuka;
12) płaszcz letni w składzie ubioru galowego (Komendant Służby Ochrony Państwa, jego zastępcy i dyrektorzy zarządów) nosi się tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła (w zależności od wzrostu) 420-520 mm; rękawy płaszcza powinny być na tyle długie, żeby zakrywały rękawy kurtki, jednak przy opuszczonej ręce nie powinny sięgać dalej niż do nasady kciuka;
13) kurtkę wyjściową nieprzemakalną w składzie ubioru wyjściowego; w zależności od warunków atmosferycznych, można nosić tę kurtkę z podpinką albo bez podpinki, można też zakładać na głowę kaptur;
14) kurtkę ochronną z membraną paroprzepuszczalną w składzie ubioru galowego i wyjściowego; w zależności od warunków atmosferycznych, można zakładać na głowę kaptur; Komendant Służby Ochrony Państwa może zezwolić na wkładanie kurtki do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariuszy zadań służbowych - bez oznak;
15) sznur galowy, występujący w czterech wzorach: generała, oficera, chorążego, podoficera-szeregowego, nosi się na prawym ramieniu, przypięty pod naramiennikiem - przy wszyciu rękawa; pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem); dłuższy warkocz sznura galowego generała przeprowadza się pod rękawem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru; pętle sznurów galowych generała i oficerskich zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru;
16) pasek skórzany koloru czarnego do spodni wraz z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami;
17) pas do ubioru służbowo-polowego i specjalnego;
18) szalik zimowy do płaszcza zimowego i do kurtki wyjściowej nieprzemakalnej, w zależności od panujących warunków atmosferycznych;
19) bluzę polową zimową (albo letnią) dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady dłoni; w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia, bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami;
20) spodnie polowe zimowe (albo letnie) powinny układać się luźno, nogawki można chować do cholewek butów;
21) koszulobluzę polową - nosi się ze spodniami polowymi i pasem, dopuszcza się też noszenie koszulobluzy polowej pod bluzą polową;
22) kurtkę ubrania ochronnego w składzie ubioru służbowo-polowego; w zależności od warunków atmosferycznych, można nosić kurtkę z ocieplaczem albo bez ocieplacza, można także zakładać na głowę kaptur;
23) spodnie ubrania ochronnego w składzie ubioru służbowo-polowego; w zależności od warunków atmosferycznych, można nosić spodnie z ocieplaczem albo bez ocieplacza;
24) ocieplacz pod ubranie ochronne w składzie ubioru służbowo-polowego - samodzielnie bez kurtki i spodni ubrania ochronnego, z oznakami;
25) szalokominiarkę jako:
a) szalik pod kurtkę ubrania ochronnego,
b) ocieplenie pod hełm - wyciąga się wówczas jeden jej koniec do połowy długości, a następnie nakłada na głowę, naciągając na kark i szyję, tak aby część twarzy i oczy były odsłonięte,
c) golf;
26) ubranie specjalne (przysługujące funkcjonariuszom obsługującym warsztaty remontowe i magazyny) - bez pasa, nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików;
27) wizerunek orła na:
a) berecie,
b) czapce futrzanej,
c) czapce polowej,
d) czapce zimowej,
e) czapce pirotechnika;
28) wizerunek orła - na kołnierzu kurtek mundurowych i płaszczy generałów;
29) guziki z wizerunkiem orła - na kurtkach munduru wyjściowego i letniego, reprezentacyjnego, na płaszczu sukiennym i letnim.
§  17. 
1.  Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubiorów funkcjonariusze noszą z uwzględnieniem okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 31 października i okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia.
2.  Dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów wymienionych w ust. 1.
3.  Zestawy ubiorów są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  18.  Funkcjonariusz zwolniony ze służby nosi posiadane umundurowanie w sposób niegodzący w powagę umundurowania i zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia w dniach świąt państwowych i Święta Służby Ochrony Państwa oraz w przypadkach:
1) uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane;
2) uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość ojczyzny;
3) wygłaszania przez niego prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w instytucjach, szkołach, zakładach pracy lub w organizacjach społecznych;
4) spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii i obronności państwa;
5) uroczystościach osobistych i rodzinnych.

Rozdział  4

Rodzaje i wzory oznak oraz sposób ich noszenia

§  19.  Funkcjonariusze noszą na umundurowaniu oznaki:
1) stopni;
2) Służby Ochrony Państwa;
3) przynależności państwowej;
4) rozpoznawcze Służby Ochrony Państwa;
5) identyfikacyjne.
§  20. 
1.  Oznaki stopni nosi się na:
1) beretach;
2) naramiennikach kurtek mundurów wyjściowych i letnich, płaszczy sukiennych, kurtek wyjściowych nieprzemakalnych, kurtek ochronnych z membraną paroprzepuszczalną, koszul koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz koszulobluz polowych - w formie pochewek na naramienniki;
3) wysokości lewej piersi bluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych i kombinezonów 1-częściowych.
2.  Sposób rozmieszczenia oznak stopni na pochewkach na naramienniki i podkładkach jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  21. 
1.  Oznakę Służby Ochrony Państwa nosi się na:
1) kołnierzach kurtek mundurów wyjściowych;
2) kołnierzach płaszczy sukiennych.
2.  Wzór oznaki Służby Ochrony Państwa jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§  22. 
1.  Oznaki przynależności państwowej nosi się:
1) naszywkę z godłem Rzeczypospolitej Polskiej - na lewym rękawie munduru wyjściowego i letniego oraz płaszcza sukiennego; oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość), odpowiadających proporcji 5:6, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa;
2) naszywkę z flagą Rzeczypospolitej Polskiej - na obu rękawach bluz polowych, koszulobluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych, kombinezonów 1-częściowych i ocieplaczy pod kurtkę ubrania ochronnego, 30 mm poniżej wszycia kuli rękawa.
2.  Wzory oznak przynależności państwowej są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§  23. 
1.  Oznaki rozpoznawcze Służby Ochrony Państwa nosi się na:
1) prawym rękawie kurtek munduru wyjściowego i letniego, płaszczy sukiennych, swetrów oraz koszul koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa;
2) lewym rękawie bluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych, kombinezonów 1-częściowych i ocieplaczy pod kurtki ubrań ochronnych, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa.
2.  Wzory oznak rozpoznawczych Służby Ochrony Państwa są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  24. 
1.  Oznaki identyfikacyjne z nazwiskiem nosi się do wszystkich ubiorów bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni.
2.  Wzór oznaki identyfikacyjnej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  25.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UBIORU GALOWEGO

wzór

a) ubiór galowy funkcjonariusza z beretem

wzór

b) ubiór galowy funkcjonariusza z czapką futrzaną w płaszczu sukiennym

wzór

c) ubiór galowy funkcjonariusza w płaszczu letnim

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO

wzór

a) ubiór wyjściowy funkcjonariusza z beretem

wzór

b) ubiór wyjściowy funkcjonariusza z czapką futrzaną w kurtce wyjściowej nieprzemakalnej z podpinką

wzór

c) ubiór wyjściowy funkcjonariusza z beretem i w kurtce ochronnej z membraną paroprzepuszczalną

wzór

d) ubiór wyjściowy funkcjonariusza z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz z krawatem

wzór

e) ubiór wyjściowy funkcjonariusza z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz z krawatem

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY UBIORU SŁUŻBOWO-POLOWEGO

wzór

a) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza

wzór

b) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z koszulobluzą polową

wzór

c) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z czapką polową i kurtką ubrania ochronnego

wzór

d) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z czapką zimową w kurtce ubrania ochronnego

wzór

e) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z czapką zimową, ocieplaczem pod kurtkę i ocieplaczem pod spodnie ubrania ochronnego

wzór

f) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z czapką zimową i ocieplaczem pod kurtkę ubrania ochronnego

wzór

g) ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza z czapką polową, koszulką z krótkimi rękawami i spodniami polowymi

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY UBIORU REPREZENTACYJNEGO

wzór

a) ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza

wzór

b) ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza w płaszczu sukiennym

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY UBIORU SPECJALNEGO

wzór

a) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego w okresie letnim

wzór

b) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego w okresie zimowym

wzór

c) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju w kombinezonie i kominiarce z tkaniny trudnopalnej

wzór

d) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju w kombinezonie z tkaniny trudnopalnej, kurtce ochronnej i czapce zimowej

wzór

e) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju w kombinezonie 2-częściowym (z możliwością nadruku kamuflażowego)

wzór

f) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia w kombinezonie ćwiczebnym 2-częściowym z kominiarką

wzór

g) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia w kombinezonie ćwiczebnym 2-częściowym w czapce i kurtce ochronnej

wzór

h) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia w kombinezonie ćwiczebnym 2-częściowym w czapce zimowej i kurtce ochronnej

wzór

i) ubiór funkcjonariusza obsługującego warsztaty remontowe i magazyny w okresie letnim

wzór

j) ubiór funkcjonariusza obsługującego warsztaty remontowe i magazyny w okresie zimowym

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY NAKRYĆ GŁOWY Z WIZERUNKAMI ORŁA

wzór

1) beret

wzór

2) czapka polowa

wzór

3) czapka futrzana

wzór

4) czapka pirotechnika

wzór

5) czapka zimowa

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZORY OBUWIA

wzór

czółenka damskie

wzór

kozaki damskie

wzór

trzewiki zimowe funkcjonariusza

wzór

półbuty funkcjonariusza

ZAŁĄCZNIK Nr  8

NORMY NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA I NORMY UBRANIA TYPU CYWILNEGO

Zestaw nr 1

Normy umundurowania galowego i wyjściowego dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej

Kolumna
1. Funkcjonariusz w służbie stałej i przygotowawczej:
1) w stopniu generała brygady lub wyższym4-5
2) oficer starszy6-7
3) oficer młodszy8-9
4) chorąży10-11
5) podoficer i szeregowy12-13
2. Funkcjonariusz w służbie stałej i przygotowawczej mianowany (awansowany) na kolejne stopnie:
1) generał na kolejny stopień14-15
2) pułkownik na stopień generała brygady16-17
3) kapitan na stopień majora18-19
4) chorąży na stopień podporucznika20-21
5) podoficer i szeregowy na stopień podporucznika22-23
6) podoficer i szeregowy na stopień w korpusie chorążych24-25
Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

12345678910111213141516171819202122232425
1Bluza ubrania treningowegoszt.1212121212------------
2Czapka futrzana funkcjonariuszaszt.1616161616------------
3Beret wyjściowyszt.2222222222111111111111
4Krawat funkcjonariuszaszt.1212121212------------
5Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinkąkpl.1313131313------------
6Kurtka ochronna z membraną paroprzepuszczalnąszt.1313131313------------
7Płaszcz sukiennyszt.1414141414------------
8Mundur wyjściowy generałakpl.14----------14--------
9Mundur letni generałakpl.14----------14--------
10Mundur wyjściowy funkcjonariuszakpl.--14141414------------
11Mundur letni funkcjonariuszakpl.--14141414------------
12Rękawiczki letnie koloru czarnegopara1212121212------------
13Rękawiczki zimowe koloru czarnegopara1212121212------------
14Spodnie ubrania treningowegoszt.1212121212------------
15Szalik zimowy funkcjonariuszaszt.1313131313------------
16Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.4242424242------------
17Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikamiszt.2323232323------------
18Skarpetki letnie koloru czarnegopara3131313131------------
19Skarpetki zimowe koloru czarnegopara2222222222------------
20Spinki do mankietówpara2222222222------------
21Półbuty funkcjonariuszapara2222222222------------
22Trzewiki zimowe funkcjonariuszapara1212121212------------
23Oznakikpl.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24Kalesonyszt.3333333333------------
25Koszulka sportowaszt.2222222222------------
26Koszulka z długimi rękawamiszt.2222222222------------
27Ręcznik frottészt.2222222222------------
28Skarpetki sportowepara2121212121------------
29Spodenki sportoweszt.2222222222------------
30Obuwie sportowepara1212121212------------
31Pasek skórzany koloru czarnegoszt.1414141414------------
32Sznur galowy generałaszt.17----------17--------
33Sznur galowy oficeraszt.--1717--------171717--
34Sznur galowy chorążegoszt.------17------------17
35Sznur galowy podoficera i szeregowegoszt.--------17------------
36Spinka do krawataszt.1111111111------------
37Torba podróżnaszt.1X1X1X1X1X------------
38Walizka-neseserszt.1X1X1X1X1X------------
39Oznaka identyfikacyjnaszt.1X1X1X1X1X------------

Uwagi:

1. Funkcjonariusz-kobieta w służbie stałej i przygotowawczej otrzymuje przedmioty określone w niniejszym zestawie. W zamian za przedmioty wydawane funkcjonariuszom-mężczyznom, funkcjonariuszom-kobietom wydaje się: spódnicę (lub spodnie damskie) do mundurów, czółenka damskie zamiast półbutów, kozaki damskie zamiast trzewików zimowych, rajstopy letnie zamiast skarpet letnich koloru czarnego, rajstopy zimowe zamiast skarpet zimowych koloru czarnego. Ponadto funkcjonariuszom-kobietom wydaje się: biustonosz 2 szt. na 1 rok, figi damskie 2 szt. na 1 rok.

2. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym oznaka jest noszona.

3. Przedmioty wyszczególnione w kolumnach 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 2

Normy przedmiotów umundurowania, o które powiększa się normę należności umundurowania

Kolumna
Funkcjonariusz:
1) mianowany na stanowisko Komendanta, zastępcy Komendanta, dyrektora zarządu Służby Ochrony Państwa4-5
2) mianowany na stopień generała brygady SOP albo generała dywizji SOP6-7
Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

1234567
1Płaszcz sukienny z oznakamiszt.14--
2Płaszcz letniszt.14--
3Pokrowiec na mundurszt.1414
4Pokrowiec na płaszczeszt.1414

Uwaga: Przedmioty wyszczególnione w kolumnach 4-5 i 6-7 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 3

Normy umundurowania służbowo-polowego dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej

Kolumna
Funkcjonariusz w służbie stałej i przygotowawczej:
1) funkcjonariusz wykonujący codzienne czynności służbowe w umundurowaniu służbowo-polowym4-5
2) pozostali funkcjonariusze6-7
Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

1234567
1Bluza polowa letnia funkcjonariuszaszt.1112
2Bluza polowa zimowa funkcjonariuszaszt.1112
3Spodnie polowe letnie funkcjonariuszaszt.1112
4Spodnie polowe zimowe funkcjonariuszaszt.1112
5Czapka polowa funkcjonariuszaszt.1112
6Czapka zimowaszt.1313
7Kurtka ubrania ochronnegoszt.1213
8Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnegoszt.1213
9Spodnie ubrania ochronnegoszt.1213
10Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnegoszt.1213
11Szalokominiarkaszt.1314
12Rękawice zimowepara1213
13Rękawice taktycznepara1213
14Skarpety letnie koloru czarnegopara2122
15Skarpety zimowe koloru czarnegopara2122
16Koszulobluza polowaszt.1112
17Koszulka z krótkim rękawemszt.2121
18Trzewiki letniepara1112
19Trzewiki zimowepara1213
20Półbuty służbowepara1313
21Passzt.1314
22Kamizelka odblaskowaszt.13--
23Oznakikpl.xxxx

Uwagi:

1. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym oznaka jest noszona.

2. Przedmioty wyszczególnione w kolumnach 4-5 i 6-7 tworzą podzestawy.

3. Przedmiot wyszczególniony w lp. 19 wydaje się wyłącznie funkcjonariuszom w przypadku konieczności posiadania tego przedmiotu umundurowania.

Zestaw nr 4

Normy umundurowania reprezentacyjnego

Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres używalności
12345
1Beret wyjściowyszt.12
2Czapka futrzana funkcjonariuszaszt.13
3Mundur reprezentacyjny (kurtka i spodnie do butów)kpl.13
4Płaszcz sukiennyszt.14
5Buty oficerskie lub trzewiki z gwoździamipara11
6Pas skórzany koloru czarnego z koalicyjką lub bezszt.13
7Sznur galowyszt.13
8Rękawiczki letnie koloru czarnegopara12
9Rękawiczki zimowe koloru czarnegopara12
10Szalik zimowyszt.12
11Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.21
12Krawat funkcjonariuszaszt.11
13Oznakikpl.XX

Uwagi:

1. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym oznaka jest noszona.

2. Funkcjonariuszom mianowanym na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa przyznaje się dodatkowo przedmioty objęte niniejszym zestawem.

Zestaw nr 5

Normy umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej na okres wykonywania zadań ochronnych poza granicami kraju

Kolumna
Funkcjonariusz w służbie stałej i przygotowawczej wykonujący zadania ochronne w strefie:
1) umiarkowanej4-5
2) zwrotnikowej i podzwrotnikowej6-7
3) tropikalnej8-9
4) górskiej10-11
5) zimnej12-13
Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

LiczbaOkres

używalności

12345678910111213
1Czapkaszt.1111111111
2Kapeluszszt.1111111111
3Kominiarka z tkaniny trudnopalnejszt.1212221212
4Czapka zimowaszt.------1212
5Bluza kombinezonu 2-częściowego zimowaszt.2121212121
6Spodnie kombinezonu 2-częściowego zimoweszt.2121212121
7Bluza kombinezonu 2-częściowego letniaszt.2121212121
8Spodnie kombinezonu 2-częściowego letnieszt.2121212121
9Kurtka ochronnaszt.1212121212
10Spodnie ochronneszt.1212121212
11Ocieplacz kurtki ochronnejszt.1212121212
12Ocieplacz spodni ochronnychszt.1212121212
13Kombinezon z tkaniny trudnopalnejszt.1111111111
14Trzewikipara1111111111
15Obuwie specjalnepara1111111111
16Obuwie sportowepara1111111111
17Rękawice z tkaniny trudnopalnejpara1111111111
18Rękawice taktycznepara1111111111
19Koszulka zimowa specjalnaszt.2121213131
20Koszulka letnia specjalnaszt.2131312121
21Kalesony zimowe specjalneszt.2121213131
22Spodenki letnie specjalneszt.2131312121
23Skarpetki letnie specjalnepara3131312121
24Skarpetki zimowe specjalnepara3121213131
25Bielizna trudnopalnakpl.2121212121
26Pas taktycznyszt.1212121212
27Torba transportowaszt.1313131313
28Śpiwórkpl.1313131313
29Nakolanniki taktycznepara1212121212
30Nałokietniki taktycznepara1212121212
31Okulary taktyczne przeciwsłoneczneszt.1111111111
32Gogle taktyczneszt.1212121212
33Oznakikpl.XXXXXXXXXX

Uwagi:

1. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym oznaka jest noszona.

2. Przedmioty wyszczególnione w kolumnach 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 i 12-13 tworzą podzestawy.

3. W przypadku wykonywania zadań ochronnych w wielu strefach klimatycznych przysługują należności z więcej niż jednego podzestawu, stosownie do potrzeb.

4. W zależności od specyfiki wykonywanych zadań funkcjonariusze mogą być zaopatrywani we wszystkie przedmioty lub niektóre z wyszczególnionych w zestawie.

5. Niezależnie od należności objętych zestawem funkcjonariusze mogą zabierać na okres wykonywania zadań ochronnych poza granicami kraju inne przedmioty z przysługujących im norm umundurowania.

Zestaw nr 6

Normy umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej wykonujących zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego

Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

12345
1Czapka pirotechnikaszt.11
2Czapka zimowa pirotechnikaszt.13
3Kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnejkpl.22
4Kurtka ochronna pirotechnikaszt.13
5Podpinka pod kurtkę ochronną pirotechnikaszt.13
6Rękawice z tkaniny trudnopalnejpara12
7Kominiarka pirotechnika z tkaniny trudnopalnejszt.13
8Kamizelka taktyczna pirotechnikaszt.13
9Pas pirotechnika z systemem szybkiej ewakuacjiszt.13
10Trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwiepara12
11Koszulka zimowa specjalnaszt.22
12Koszulka letnia specjalnaszt.22
13Kalesony zimowe specjalneszt.22
14Spodenki letnie specjalneszt.22
15Oznakikpl.XX

Uwaga: Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym odznaka jest noszona.

Zestaw nr 7

Normy umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej wykonujących zadania ochronne w grupach ochronnych, grupach wsparcia, instruktorzy szkolenia

Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

12345
1Czapkaszt.11
2Czapka zimowaszt.12
3Kask ochronnyszt.14
4Kombinezon z tkaniny trudnopalnejszt.11
5Kombinezon ćwiczebny 2-częściowyszt.11
6Bluza specjalnaszt.11
7Spodnie bojówki specjalneszt.11
8Bluza specjalna pod kamizelkęszt.12
9Koszulka poloszt.11
10Kurtka specjalnaszt.13
11Kurtka puchowaszt.13
12Kominiarkaszt.11
13Kominiarka z tkaniny trudnopalnejszt.11
14Kurtka ochronnaszt.13
15Spodnie ochronneszt.13
16Ocieplacz pod kurtkę ochronnąszt.13
17Ocieplacz pod spodnie ochronneszt.13
18Rękawice do zjazdów na liniepara22
19Rękawice ćwiczebnepara22
20Rękawice skórzane z membraną paroprzepuszczalnąpara12
21Rękawice z tkaniny trudnopalnejpara11
22Spodenki specjalne letnieszt.31
23Kalesony specjalne zimoweszt.31
24Koszulka specjalna letniaszt.31
25Koszulka specjalna zimowaszt.31
26Śpiwórkpl.14
27Skarpetki specjalne letniepara31
28Skarpetki specjalne zimowepara31
29Buty specjalne na miękkiej podeszwiepara12
30Buty specjalne letniepara12
31Buty specjalne zimowepara12
32Obuwie sportowepara12
33Nakolannikipara12
34Pas taktycznyszt.14
35Zasobnik na wyposażenieszt.13
36Torba transportowaszt.13
37Gogle taktyczneszt.14
38Okulary taktyczne przeciwsłoneczneszt.12
39Ubranie sportowekpl.12
40Oznakikpl.XX

Uwagi:

1. Niniejszy zestaw stanowi należność dodatkową dla funkcjonariuszy grup ochronnych, grup wsparcia i instruktorów szkolenia. W zależności od specyfiki wykonywanych zadań funkcjonariusze mogą być zaopatrywani we wszystkie przedmioty lub niektóre z wyszczególnionych w zestawie.

2. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym oznaka jest noszona.

3. Dodatkowo instruktorom szkolenia można wydać przedmioty w następujących ilościach i okresie używalności:

a) bluza polarowa z napisem w ilości 1 szt. na 2 lata,

b) koszulka z krótkim rękawem z napisem w ilości 2 szt. na 1 rok,

c) spodenki sportowe w ilości 2 szt. na 1 rok.

Zestaw nr 8

Normy umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej obsługujących warsztaty remontowe i magazyny

Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

12345
1Czapka roboczaszt.11
2Czapka zimowa roboczaszt.12
3Bluza kombinezonu roboczegoszt.22
4Spodnie kombinezonu roboczegoszt.22
5Kurtka zimowa robocza z podpinkąkpl.13
6Rękawice roboczepara22
7Trzewiki roboczepara11

Zestaw nr 9

Normy ubrania typu cywilnego dla funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej

Lp.Nazwa przedmiotuJm.LiczbaOkres

używalności

12345
1Garniturkpl.11
2Płaszcz zimowy lub kurtkaszt.14
3Płaszcz letni lub kurtkaszt.14
4Buty zimowepara12
5Półbutypara11
6Koszulaszt.22
7Krawatszt.22
8Szalikszt.13
9Skarpetkipara21
10Pasek do spodniszt.16

Uwaga: Funkcjonariuszom-kobietom przysługują przedmioty typu damskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZESTAWY UBIORÓW

Zestaw nr 1

Ubiór galowy generała Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret wyjściowy z oznakami stopniXXw okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną
2Mundur wyjściowy generałaX-
3Mundur letni generała-X
4Płaszcz sukiennyX-z szalikiem
5Koszula koloru białego z długimi rękawamiXX
6Spinki do mankietówXX
7Krawat funkcjonariuszaXX
8Spinka do krawataXX
9Rękawiczki koloru czarnegoXX
10Półbuty funkcjonariusza-X
11Trzewiki zimowe funkcjonariuszaX-w okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza
12Pasek skórzany koloru czarnegoXX
13Sznur galowy generałaXX
14OznakiXX

Uwagi:

1. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się rękawiczek.

2. W okresie letnim podczas opadów atmosferycznych można nosić płaszcz letni.

Zestaw nr 2

Ubiór galowy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret wyjściowy z oznakami stopniXXw okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną
2Mundur wyjściowy funkcjonariuszaX-
3Mundur letni funkcjonariusza-X
4Płaszcz sukiennyX-z szalikiem
5Koszula koloru białego z długimi rękawamiXX
6Spinki do mankietówXX
7Krawat funkcjonariuszaXX
8Spinka do krawataXX
9Rękawiczki koloru czarnegoXX
10Półbuty funkcjonariusza-X
11Trzewiki zimowe funkcjonariuszaX-w okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza
12Pasek skórzany koloru czarnegoXX
13Sznur galowyXX
14OznakiXX

Uwagi:

1. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się rękawiczek.

2. W okresie letnim podczas opadów atmosferycznych funkcjonariusze wyznaczeni na stanowisko Komendanta, zastępcy Komendanta i dyrektora zarządu Służby Ochrony Państwa mogą nosić płaszcz letni, a pozostali funkcjonariusze - kurtkę ochronną z membraną paroprzepuszczalną.

Zestaw nr 3

Ubiór wyjściowy generała Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret wyjściowy z oznakami stopniXXw okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną
2Mundur wyjściowy generałaX-
3Mundur letni generała-X
4Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinkąX-z szalikiem
5Koszula koloru białego z długimi rękawamiXX
6Spinki do mankietówXX
7Krawat funkcjonariuszaXX
8Spinka do krawataXX
9Półbuty funkcjonariusza-X
10Trzewiki zimowe funkcjonariuszaX-w okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza
11Pasek skórzany koloru czarnegoXX
12OznakiXX

Uwagi:

1. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić rękawiczki koloru czarnego.

2. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić kurtkę ochronną z membraną paroprzepuszczalną.

3. W okresie letnim można nosić koszulę z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz z krawatem.

Zestaw nr 4

Ubiór wyjściowy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret wyjściowy z oznakami stopniXXw okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną
2Mundur wyjściowy funkcjonariuszaX-
3Mundur letni funkcjonariusza-X
4Kurtka wyjściowa nieprzemakalnaX-
5Koszula koloru białego z długimi rękawamiXX
6Spinki do mankietówXX
7Krawat funkcjonariuszaXX
8Spinka do krawataXX
9Półbuty funkcjonariusza-X
10Trzewiki zimowe funkcjonariuszaX-w okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza
11Pasek skórzany koloru czarnegoXX
12OznakiXX

Uwagi:

1. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić rękawiczki koloru czarnego.

2. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić kurtkę ochronną z membraną paroprzepuszczalną.

3. W okresie letnim można nosić koszulę z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz z krawatem.

Zestaw nr 5

Ubiór służbowo-polowy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
1234567
1Czapka polowa funkcjonariuszaXXXXw okresie zimowym można nosić czapkę zimową
2Bluza polowa letnia funkcjonariusza--X-
3Spodnie polowe letnie funkcjonariusza--XX
4Koszulobluza polowa---X
5Bluza polowa zimowa funkcjonariuszaX---
6Spodnie polowe zimowe funkcjonariuszaXX--
7Trzewiki letnie--XXmożna nosić półbuty służbowe
8Trzewiki zimoweXX--można nosić półbuty służbowe
9Kurtka ubrania ochronnegoXX--w okresie letnim można nosić kurtkę ubrania ochronnego
10Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnegoXX--
11Skarpetki letnie koloru czarnego--XX
12Skarpetki zimowe koloru czarnegoXX--
13SzalokominiarkaXX--
14Rękawice zimoweXX--
15Rękawice taktyczne--XX
16PasXXXX
17OznakiXXXX

Uwagi:

1. W okresie zimowym można nosić spodnie ubrania ochronnego z ocieplaczem.

2. W okresie letnim podczas złych warunków atmosferycznych można nosić ubranie ochronne.

3. W czasie wykonywania czynności służbowych dopuszcza się noszenie bluzy i spodni ocieplacza pod ubranie ochronne samodzielnie.

4. Dopuszcza się noszenie koszulki z krótkim rękawem samodzielnie ze spodniami polowymi.

Zestaw nr 6

Ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret wyjściowy z oznakami stopniXXw okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną
2Mundur reprezentacyjnyXX
3Koszula koloru białego z długimi rękawamiXX
4Krawat funkcjonariuszaXX
5Płaszcz sukiennyX-
6Buty oficerskie lub trzewiki z gwoździamiXX
7Pas skórzany koloru czarnego z koalicyjkąXX
8Sznur galowyX-
9Rękawiczki letnie koloru czarnego-X
10Rękawiczki zimowe koloru czarnegoX-
11Szalik zimowyX-
12OznakiXX

Zestaw nr 7

Ubiór specjalny funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
W zależności od panujących warunków atmosferycznych i specyfiki wykonywanego zadania
1234
1CzapkaX
2KapeluszX
3Kominiarka z tkaniny trudnopalnejX
4Czapka zimowaX
5Kombinezon 2-częściowy letniX
6Kombinezon 2-częściowy zimowyX
7Kurtka ochronnaX
8Spodnie ochronneX
9Ocieplacz kurtki ochronnejX
10Ocieplacz spodni ochronnychX
11Kombinezon z tkaniny trudnopalnejX
12TrzewikiX
13Obuwie specjalneX
14Obuwie sportoweX
15BieliznaX
16Rękawice z tkaniny trudnopalnejX
17Rękawice taktyczneX
18Pas taktycznyX
19NakolannikiX
20NałokietnikiX
21Okulary taktyczne przeciwsłoneczneX
22Gogle taktyczneX
23OznakiX

Uwaga: Funkcjonariusze podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami kraju mogą nosić umundurowanie wyszczególnione w innych zestawach.

Zestaw nr 8

Ubiór specjalny funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemiczno-sanitarnego

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Czapka pirotechnika-Xw zależności od wykonywanego zadania zamiast czapki pirotechnika może być noszona kominiarka z tkaniny trudnopalnej
2Czapka zimowa pirotechnikaX-w zależności od wykonywanego zadania zamiast czapki pirotechnika może być noszona kominiarka z tkaniny trudnopalnej
3Kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnejXX
4Kurtka ochronna pirotechnika z podpinkąX-w okresie letnim podczas złych warunków atmosferycznych może być noszona kurtka ochronna pirotechnika bez podpinki
5Pas pirotechnikaXX
6Trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwieXX
7OznakiXX

Zestaw nr 9

Ubiór specjalny funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
W zależności od panujących warunków atmosferycznych i specyfiki wykonywanego zadania
1234
1CzapkaX
2Czapka zimowaX
3Kask ochronnyX
4Kombinezon z tkaniny trudnopalnejX
5Kombinezon ćwiczebnyX
6Kombinezon wodoodporny do pływaniaX
7KominiarkaX
8Kominiarka z tkaniny trudnopalnejX
9Kurtka ochronnaX
10Spodnie ochronneX
11Ocieplacz pod ubranie ochronneX
12RękawiceX
13BieliznaX
14ObuwieX
15OporządzenieX
16OznakiX

Zestaw nr 10

Ubiór specjalny funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obsługującego warsztaty remontowe i magazyny

Lp.Nazwa przedmiotuZestaw ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Czapka robocza-X
2Czapka zimowa roboczaX-
3Bluza kombinezonu roboczegoXX
4Spodnie kombinezonu roboczegoXX
5Kurtka zimowa z podpinką robocząX-w okresie letnim podczas złych warunków atmosferycznych można nosić kurtkę bez podpinki
6Trzewiki roboczeXX
7Rękawice roboczeXX

Uwaga: Na ubiorach nie nosi się oznak.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK STOPNI NA POCHEWKACH NA NARAMIENNIKI I PODKŁADKACH

1) sposób rozmieszczenia oznak stopni na pochewkach na naramienniki:

wzór

a) szeregowy SOP

wzór

b) starszy szeregowy SOP

wzór

c) kapral SOP

wzór

d) plutonowy SOP

wzór

e) sierżant SOP

wzór

f) starszy sierżant SOP

wzór

g) młodszy chorąży SOP

wzór

h) chorąży SOP

wzór

i) starszy chorąży SOP

wzór

j) podporucznik SOP

wzór

k) porucznik SOP

wzór

l) kapitan SOP

wzór

m) major SOP

wzór

n) podpułkownik SOP

wzór

o) pułkownik SOP

wzór

p) generał brygady SOP

wzór

r) generał dywizji SOP

2) sposób rozmieszczenia oznak stopni na podkładkach na mundury i kurtki:

wzór

a) szeregowy SOP

wzór

b) starszy szeregowy SOP

wzór

c) kapral SOP

wzór

d) plutonowy SOP

wzór

e) sierżant SOP

wzór

f) starszy sierżant SOP

wzór

g) młodszy chorąży SOP

wzór

h) chorąży SOP

wzór

i) starszy chorąży SOP

wzór

j) podporucznik SOP

wzór

k) porucznik SOP

wzór

l) kapitan SOP

wzór

m) major SOP

wzór

n) podpułkownik SOP

wzór

o) pułkownik SOP

wzór

p) generał brygady SOP

wzór

r) generał dywizji SOP

3) sposób rozmieszczenia oznak stopni na podkładkach na beretach:

wzór

a) starszy szeregowy SOP

wzór

b) kapral SOP

wzór

c) plutonowy SOP

wzór

d) sierżant SOP

wzór

e) starszy sierżant SOP

wzór

f) młodszy chorąży SOP

wzór

g) chorąży SOP

wzór

h) starszy chorąży SOP

wzór

i) podporucznik SOP

wzór

j) porucznik SOP

wzór

k) kapitan SOP

wzór

l) major SOP

wzór

m) podpułkownik SOP

wzór

n) pułkownik SOP

wzór

o) generał brygady SOP

wzór

p) generał dywizji SOP

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR OZNAKI SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZORY OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ

wzór

1) oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

2) oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w kolorach kamuflażowych

wzór

3) oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZORY OZNAK ROZPOZNAWCZYCH SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

wzór

a) oznaka rozpoznawcza SOP w kolorach kamuflażowych

wzór

b) oznaka rozpoznawcza SOP

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR OZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ

wzór

a) długość - 80 mm,

b) szerokość - 13 mm,

c) wysokość liter - 5 mm,

d) obwódka i litery w kolorze srebrnym,

e) tło w kolorze granatowym.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 806 oraz z 2017 r. poz. 2125), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730).