Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze okupacyjne co do majątku państwowego.

Art.  1.

Z mocy samego prawa nieważne są wszelkie umowy, zawarte przez byłe władze okupacyjne lub instytucje i osoby z ich ramienia działające, w przedmiocie majątku państwowego, nie wyłączając dóbr donacyjnych.

Wyjątek stanowią te tylko umowy, których przedmiotem były normalne dochody w zakresie praw użytkownika.

Art.  2.

Nieważne są wszelkie bez wyjątku umowy, zawarte przez b. władze okupacyjne lub instytucje i osoby z ich ramienia działające, a ściągające się do wyrębu i eksploatacji lasów państwowych i donacyjnych oraz sprzedaży surowego lub przerobionego materjału drzewnego z tych lasów, a także dotyczące środków przewozowych, zakładów przetwórczych, maszyn, narzędzi oraz wszelkiego inwentarza, własność państwa stanowiącego lub przez b. władze okupacyjne wprowadzonego, gdziekolwiek się te przedmioty znajdują.

Art.  3.

W wypadkach wyjątkowych, gdy niewykonanie umów powyższych mogłoby pociągnąć skutki, zagrażające interesowi publicznemu, Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych władny będzie zezwolić na ich wykonanie.

Decyzja Ministra jest ostateczna, droga sądowa wyłączona.

Art.  4.

Z mocy samego prawa nie obowiązują Państwa Polskiego zawarte przez byłe władze okupacyjne umowy najmu, dzierżawy lub administracji poręczającej majątku państwowego, nie wyłączając dóbr donacyjnych.

Art.  5.

Zobowiązania, zaciągnięte przez osoby, które zawarły umowy w art. 4 wymienione, winny być wykonywane przez nie do czasu przejęcia majątku przez zarząd państwowy pod odpowiedzialnością za wynikłe z niewykonania szkody i straty. Zobowiązania te ulegają redukcji w stosunku do czasu trwania użytkowania.

Dalsze wykonywanie umów takich nastąpić może jedynie za zgodą zarządu państwowego.

Decyzja ostateczna należy do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, droga sądowa jest wyłączona.

Art.  6.

Przepisy niniejsze stosują się również do majątków, które pozostawały pod zarządem przymusowym z ramienia b. władz okupacyjnych, a następnie przeszły pod zarząd państwowy.

Decyzja należy do Ministra wykonywującego zarząd państwowy.

Art.  7.

W celu zarejestrowania szkód i strat, wynikających z umów, o których mowa w przepisach niniejszych, wszystkie osoby, które umowy takie z b. władzami okupacyjnemi zawierały, winny zameldować je pod rygorem art. 138 K. K. w terminach i trybie, jakie ustali Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z interesowanymi ministrami.

Art.  8.

Rozporządzenia wykonawcze do dekretu niniejszego wydadzą właściwi ministrowie.

Art.  9.

Przepisy niniejsze zyskują moc obowiązującą w dniu dzisiejszym.

Dan w Warszawie, dnia 11 stycznia 1919 r.