Umorzenie należności skarbowych z tytułu zaległych podatków i opłat oraz kar za zwłokę i grzywien.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.4.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 grudnia 1923 r.
w przedmiocie umorzenia należności skarbowych z tytułu zaległych podatków i opłat oraz kar za zwłoką i grzywien.

Na zasadzie art. 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów udzielanych przez instytucie państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) zarządza się co następuje:
Zaległe po dzień 1 stycznia 1924 r. z tytułu podatków i opłat należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami i karami za zwłoką ulegają z tymże dniem umorzeniu, o ile w poszczególnej pozycji księgi bierczej wzgl. listy płatniczej kwota podatku nie dosięga równowartości jednej dziesiątej franka złotego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.