Udzielenie Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.73.535

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 25 września 1937 r.
o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 247) zarządzam co następuje:
Prywatnej szkole akademickiej "Wolna Wszechnica Polska w Warszawie" udziela się prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych, a mianowicie:
1)
na Wydziale Humanistycznym - stopnia magistra filozofii w zakresie filologii polskiej, historii i nauk filozoficznych,
2)
na Wydziale Pedagogicznym - stopnia magistra filozofii w zakresie pedagogiki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.