Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.629

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

Na podstawie art. 132o ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwanych dalej "kształceniem";
2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem;
3) wzór umowy, o której mowa w art. 132o ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek złożony w postaci papierowej, dofinansowanie kosztów kształcenia.
2.  We wniosku o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia żołnierz OT określa w szczególności:
1) rodzaj, zakres i wysokość wnioskowanego dofinansowania;
2) nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;
3) poziom, kierunek i tryb kształcenia;
4) terminy i miejsce odbywania kształcenia;
5) planowany termin ukończenia kształcenia;
6) kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu kształcenia;
7) całkowity koszt kształcenia naliczony przez podmiot prowadzący kształcenie.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie o rozpoczęciu kształcenia wystawiane przez podmiot prowadzący kształcenie wraz z programem kształcenia.
4.  W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, wzywa żołnierza OT do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
§  3. 
1.  Dowódca jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się jednostka wojskowa, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, dofinansowuje koszty kształcenia na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia lub zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnego okresu kształcenia oraz dowodu uiszczenia opłaty pobranej przez podmiot prowadzący kształcenie.
2.  Dofinansowanie kosztów kształcenia następuje przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza OT lub jest wypłacane bezpośrednio temu żołnierzowi, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia w przypadkach, o których mowa w art. 132o ust. 8 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania do zapłaty od dowódcy jednostki wojskowej.
2.  W wezwaniu określa się kwotę, która podlega zwrotowi, oraz wskazuje się numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, oraz nazwę posiadacza tego rachunku.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA

o udzielenie dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

zawarta w dniu ......................................... r. w ..............................................................

między:

dowódcą jednostki wojskowej .......................................................................................,

(oznaczenie jednostki wojskowej)

zwanym dalej "dowódcą jednostki wojskowej", reprezentowanym przez*

.........................................................................................................................................,

(stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej)

a

.........................................................................................................................................,

(stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza OT)

s./c. ............................................ ur. ................................. w ..........................................,

(imię ojca)(data urodzenia)(miejsce urodzenia)

numer PESEL .................................., zamieszkałym w ...................................................

..........................................................................................................................................,

(adres zamieszkania oraz adres zameldowania, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

zwanym dalej "żołnierzem OT", o następującej treści:

§ 1

1.Dowódca jednostki wojskowej zobowiązuje się do udzielenia żołnierzowi OT dofinansowania

kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

............................................................................................................................................

(poziom, kierunek i tryb kształcenia)

w ........................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj szkoły, uczelni, instytucji prowadzącej kształcenie)

............................................................................................................................................

(terminy i miejsce odbywania zajęć)

............................................................................................................................................

(planowany termin ukończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(kwalifikacje (tytuły) uzyskane po ukończeniu studiów, nauki, stażu,

kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(łączna wysokość kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

2.Żołnierz OT zobowiązuje się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez okres

...................... lat od dnia zakończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*.

3.Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi ............................................................

§ 2.

1.Wypłaty środków tytułem dofinansowania dokonuje się okresowo/jednorazowo* po zaliczeniu

przez żołnierza OT kolejnych okresów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji albo

zakończeniu kształcenia i przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie ich

kolejnych okresów albo dokumentu stwierdzającego zakończenie kształcenia* oraz

przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty.

2.Wypłaty dofinansowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

żołnierza OT:

....................................................................................................................................................................

(nazwa i numer rachunku bankowego wskazanego przez żołnierza OT)

lub wypłaca się je bezpośrednio żołnierzowi.

§ 3.

Żołnierz OT zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości, jeżeli:

1)w trakcie studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji* albo po jego/ich zakończeniu,

w terminie ....................., nastąpi zakończenie terytorialnej służby wojskowej z przyczyn

niezależnych od organów wojskowych;

2)przerwał studia, naukę, staż, kurs lub specjalizację*.

§ 4.

Zwrot otrzymanego dofinansowania następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

żołnierza OT wezwania od dowódcy jednostki wojskowej, które określa kwotę podlegającą

zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

§ 5.

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 6.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 7.

1.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego

dla siedziby dowódcy jednostki wojskowej.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

......................................................................................................

(żołnierz OT)(dowódca jednostki wojskowej)

____________

*Niepotrzebne skreślić.