§ 6. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  6.
1.
Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyjęcia służby w obcym wojsku są:
1)
Minister Spraw Wewnętrznych - dla obywateli polskich zamieszkujących lub czasowo przebywających w kraju, nie będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej,
2)
Minister Obrony Narodowej - dla obywateli polskich zamieszkujących lub czasowo przebywających w kraju, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej,
3)
konsul Rzeczypospolitej Polskiej - dla obywateli polskich zamieszkujących lub czasowo przebywających za granicą.
2.
Organy wymienione w ust. 1 przed wydaniem decyzji w sprawie przyjęcia służby w obcym wojsku:
1)
zwracają się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) wnioskodawcy w kraju lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, a jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą - właściwego ze względu na miejsce jego ostatniego pobytu stałego (zamieszkania) w kraju lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, o informację co do stosunku wnioskodawcy do powszechnego obowiązku obrony,
2)
kierują do rejestru osób prawomocnie skazanych, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zapytanie o karalność wnioskodawcy,
3)
mogą zwrócić się do Ministra Spraw Zagranicznych o wyrażenie opinii co do udzielenia zgody na przyjęcie służby w obcym wojsku przez wnioskodawcę.
3.
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje czynności określone w ust. 2 pkt 1 i 2 za pośrednictwem odpowiednio Ministra Spraw Wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.