§ 5. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  5.
1.
Zgoda na przyjęcie służby w obcym wojsku nie może być udzielona obywatelowi polskiemu, podlegającemu z mocy prawa polskiego obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli:
1)
jest poborowym,
2)
jest żołnierzem rezerwy, któremu wydano kartę mobilizacyjną,
3)
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo uchylania się od obowiązku służby wojskowej, niezgłoszenia się do tej służby lub samowolnego opuszczenia służby albo
4)
odbywał służbę zastępczą.
2.
Decyzja w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie służby w obcym wojsku podlega uchyleniu przez właściwy organ określony w § 6 ust. 1, jeżeli po dniu jej wydania nastąpi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1.