§ 3. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  3.
1.
Zgoda na przyjęcie służby w obcym wojsku można być udzielona, jeżeli służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe.
2.
Zgoda na przyjęcie służby w obcym wojsku może być udzielona obywatelowi polskiemu zamieszkującemu za granicą, a w przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, również obywatelowi polskiemu zamieszkującemu w kraju.
3.
Zgoda na przyjęcie służby w obcym wojsku może być udzielona na czas określony lub na czas nie określony.