§ 2. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  2.
1.
Decyzję w sprawie przyjęcia służby w obcym wojsku wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego obywatela polskiego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności określenie obcego wojska, w którym obywatel polski ma zamiar przyjąć służbę, oraz wskazanie państwa, w którym służba ta będzie pełniona.