§ 1. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  1.
1.
Przyjęcie przez obywatela polskiego obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, zwanych dalej "służbą w obcym wojsku", wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu, określonego w § 6 ust. 1.
2.
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy żołnierza w czynnej służbie wojskowej:
1)
wyznaczonego na podstawie odrębnych przepisów do pełnienia służby za granicą w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych,
2)
delegowanego do wykonywania zadań w obcym wojsku na podstawie umów międzynarodowych,
3)
skierowanego na podstawie odrębnych przepisów na studia lub naukę albo na kursy w szkołach wojskowych lub wojskowych jednostkach badawczo-rozwojowych za granicą albo w jednostkach wojskowych obcych państw.